Organisatie en financiën

Overhead

Overhead

Financieel overzicht Taakveld 0.4 Overhead

0.4 Overhead
Bedragen x € 1.000

Begroting 2020
incl. wijzigingen

Rekening
2020

Begrotings-afwijking
2020

Inkomsten

896

386

510

Kosten:

Personeel

15.353

14.843

510

Kapitaallasten

1.468

1.428

40

Automatisering

2.930

2.050

880

Huisvesting

2.172

2.135

37

Overige goederen

1.780

1.508

272

Totaal overhead

22.806

21.577

1.229

Toelichting op financiële afwijkingen

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting worden toegelicht in taakveld 0.4 Overhead in het autorisatieniveau 5.2

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22