Organisatie en financiën

Mutaties reserves

Mutaties in de reserves

De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.

Reserve Organisatie en financiën

Begroting 2020 incl. wijzigingen

Rekening 2020

Begrotingsafwijking 2020

(bedragen *€1.000)

Toevoeging aan reserve(s)

Algemene reserve

9.289

9.289

0

Algemene reserve Grondbedrijf

0

1.080

-1.080

Niet Ingevuld

0

6.453

-6.453

Res. Dekking kapitaallasten

342

342

0

Totaal toevoeging aan reserve(s)

9.631

17.164

-7.533

Onttrekking aan reserve(s)

Algemene reserve

10.095

10.095

0

Res. Beleidsspeerpunten

941

941

0

Res. Dekking kapitaallasten

519

519

0

Res. Personeel/Organisatie

54

54

0

Res. Sportaccommodaties

314

314

0

Res. Visie op Velsen

1.380

1.318

-62

Totaal onttrekking aan reserve(s)

13.302

13.240

-63

Algemene reserve
Om het weerstandsvermogen te versterken is een bedrag van € 9,3 mln aan de Algemene reserve toegevoegd.

Algemene reserve grondbedrijf
De actualisatie van de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) laat een positief resultaat zien. Na mutaties uit het MPG (verliesvoorzieningen en (tussentijdse)winstnemingen) komt de Algemene reserve grondbedrijf uit op afgerond € 602.000. Daarnaast is de reserve aangevuld tot het minimum niveau van € 1,08 mln.

Reserve Visie op Velsen   
De kosten voor de kunstgrasvelden van DKV zijn lager uitgevallen. Daardoor is de onttrekking  € 62.000 lager. Dit bedrag blijft beschikbaar voor de Impuls buitensport.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22