Paragrafen

Grondbeleid

In deze paragraaf worden de onderwerpen behandeld zoals voorgeschreven in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van de BBV bevat deze paragraaf Grondbeleid ten minste:
A    Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van    programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
B   Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
C   Een actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grondexploitatie;
D   Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
E   De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico’s van   grondzaken.

Een uitgebreide verantwoording van de cijfers en een toelichting per project is omschreven in de Meerjaren prognose grondexploitaties (Mpg). Deze Mpg is een vertrouwelijke bijlage bij de jaarrekening. De Mpg bevat vertrouwelijke en marktgevoelige informatie over de gebiedsontwikkelingsprojecten en is om deze reden niet openbaar. De vertrouwelijke bijlage zal voor de Raad ter inzage worden gelegd bij de Griffie, nadat het college heeft besloten tot geheimhouding. In de besluitvorming bij de jaarstukken wordt dit besluit door de raad achteraf bekrachtigd.

Voor de verslaglegging van het grondbeleid wordt als grondslag het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gehanteerd. De “notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019)” is een notitie waarin de commissie BBV aangeeft op welke wijze één en ander concreet in de begroting en jaarrekening verwerkt en verantwoord moet worden. Deze paragraaf is opgesteld op basis van deze notitie Grondbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22