Grondbeleid

Gemeentelijk grondbeleid

A Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting

Grondbeleid is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om de ambities, waaronder de ambities met betrekking tot kwaliteit en de verwezenlijking van maatschappelijke en economische functies, uit ruimtelijke plannen te vertalen in concrete projecten en deze ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

Een van de doelstellingen in de programmabegroting is het bieden van mogelijkheden voor het gebruik en de bebouwing van gronden (hoofddoelstelling 5.3). In een aantal majeure projecten en gebiedsontwikkelingen is de gemeente (gedeeltelijk) grondeigenaar waardoor de gemeente (mede) initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een programma (b.v. woningen of een maatschappelijke functie) is. Daarnaast is de gemeente betrokken bij een groot aantal ontwikkelingen waarbij derden de initiatiefnemers zijn, zoals woningcorporaties en commerciële ontwikkelaars.

De rol die de gemeente inneemt verschilt sterk per project en varieert van initiatiefnemer en regievoerder tot het alleen faciliterend optreden (procedureel en toetsend). In 2020 lag de focus primair op projecten die voortvloeien uit en passen binnen de strategische agenda, de structuurvisie van Velsen, het raadsakkoord 2018 en het collegeprogramma 2018 - 2022, zoals het afronden van de huidige grondexploitaties Snippenbos, Stadspark IJmuiden, Oud IJmuiden en de Grote Hout. Over het algemeen verlopen de projecten volgens planning. Bij sommige projecten worden planningen niet gehaald. Deze afwijkingen zijn toegelicht in de Meerjaren prognose grondexploitaties (Mpg).

De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in deelnota’s, namelijk de kadernota Ontwikkeling vastgesteld op 25 januari 2018, de kadernota Grondprijzen vastgesteld op 25 april 2019, de kadernota Vastgoedbeheer vastgesteld op 7 maart 2013 en de kadernota Huurprijzen voor gemeentelijke vastgoed-accommodaties vastgesteld op 23 maart 2012.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22