Grondbeleid

Gemeentelijk grondbeleid

C Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

Winst nemen bij de projecten met een verwacht positief resultaat is niet vrijblijvend, maar verplicht. De methode van tussentijds winstnemen is voorgeschreven (POC-methode) en inmiddels volledig uitgewerkt in de notitie Grondbeleid van de commissie BBV. Resultaten worden op eindwaarde gerapporteerd. De verslaglegging voldoet aan de eisen van de notitie Grondbeleid van de commissie BBV.

Boekwaarden en verliesvoorzieningen BIE (bedragen in euro’s)

CATEGORIE

BIE

AFGESLOTEN GRONDEXPLOITATIES

TOTAAL

BOEKWAARDE PER 1-1-2020

14.684.000

-1.672.000

13.012.000

UITGAVEN

845.000

1.328.000

2.173.000

INKOMSTEN

-3.721.000

-337.000

-4.058.000

RENTE

191.000

-22.000

169.000

WINSTNEMING/AFSLUITING

16.000

703.000

719.000

BOEKWAARDE PER 31-12-2020

12.015.000

0

12.015.000

De totale boekwaarde bedroeg op 1-1-2020 € 13.012.000* en is op 31-12-2020 gedaald naar € 12.015.000. De boekwaarden in bovenstaande tabel zijn exclusief de getroffen verliesvoorzieningen gepresenteerd. *In het jaarverslag bij jaarrekening 2019 stond € 9.974.000 opgenomen. Er is een gronduitgifte € 3.037.000 gecorrigeerd omdat deze pas verwerkt mocht worden als opbrengst na notarisoverdracht i.p.v. koopcontract.

Het totaal bedrag aan verliesvoorziening voor de locaties Grote Hout en Oud IJmuiden bedroeg per 1-1-2020 € 8.143.000 en is in 2020 opgehoogd naar € 8.306.000 (i.v.m. het netto contant opnemen van de verliesvoorziening). Per 1-1-2021 is de verliesvoorziening aangepast op basis van de geactualiseerde resultaten naar € 8.423.000. De totale verliesvoorziening voor BIE is afgenomen met € 117.000 ten opzichte van 31-12-2020. Aangezien de verliesvoorzieningen getroffen zijn tegen het netto contante resultaat van de projecten met een negatief resultaat zullen jaarlijks de verliesvoorzieningen moeten worden opgehoogd. De volgende jaarlijkse bedragen zijn berekend voor het ophogen van de verliesvoorzieningen: 2021 € 168.000, 2022 € 147.000, 2023 € 150.000 en 2024 € 0.

Geprognosticeerd resultaat BIE
Prospecties zijn zo realistisch mogelijke “toekomstvoorspellingen” op basis van alle beschikbare informatie van dit moment.

De nog te realiseren kosten zijn geraamd op € 2.388.000 en de opbrengsten op € 6.909.000 (exclusief rente en exclusief tussentijdse winstnemingen). Het totaal geraamde eindresultaat van de grondcomplexen wordt bepaald op basis van de eindwaarde.

Het eindwaarderesultaat van de grondexploitatie met een positief resultaat is de optelling van de reeds gerealiseerde tussentijdse winstnemingen en toekomstig geraamde tussentijdse winstnemingen.  Het eindwaarderesultaat van de grondexploitatie met een negatief resultaat is het verschil tussen de kosten en opbrengsten.

Het totaal geraamde eindwaarde resultaat (exclusief getroffen verliesvoorzieningen) van alle grondexploitaties tezamen is verslechterd van € 5.690.000 negatief naar € 7.757.000 negatief. Dit komt door het sluiten van twee grondexploitaties met een positief resultaat.

Voor complexen met een verwacht negatief resultaat is een verliesvoorziening gevormd.

Wetgeving Vennootschapsbelasting
Met ingang van 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor overheidsbedrijven van toepassing. Centraal staat de vraag bij welke activiteiten in fiscaal rechtelijke zin een onderneming wordt gedreven en de gemeente voor die activiteiten Vpb-plichtig is.
De “Winstoogmerktoets grondbedrijf m.b.v. de post Quickscan” (= een specifieke voorgeschreven rekenmethode van de belastingdienst) geeft voor de huidige lopende grondexploitaties een negatieve uitkomst. Om die reden is het standpunt ingenomen dat het grondbedrijf fiscaal gezien niet aangemerkt wordt als onderneming i.v.m. ontbreken van een structureel winstoogmerk.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22