Grondbeleid

Gemeentelijk grondbeleid

B Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

De gemeente kiest voor faciliterend grondbeleid, tenzij na zorgvuldige en integrale afweging gekozen wordt om actief grondbeleid te voeren om doelstellingen uit de structuurvisie te kunnen realiseren.
De gemeente kan er ook voor kiezen om risico’s te delen en een mengvorm van actief en faciliterend grondbeleid te kiezen. Dan wordt er gekozen voor een samenwerkingsvorm met één of meerdere private partijen. Dit komt overigens niet vaak voor bij de gemeente Velsen.

De gemeente stimuleert en faciliteert waar mogelijk bouwinitiatieven van derden. De gemeente stimuleert ook ontwikkelaars interactie te hebben met omwonenden en andere belanghebbenden bij concrete bouwinitiatieven. De gemeente vindt dat ook ontwikkelaars een verantwoordelijkheid hebben in het samenspel met de omgeving.

Faciliterend grondbeleid
Bij het voeren van een faciliterend grondbeleid beperkt de gemeente zich veelal tot het vaststellen van kaders waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Het initiatief tot verwerven, bouwrijp maken en bebouwen van de onroerende zaak ligt bij de initiatiefnemer. Door het sluiten van een exploitatieovereenkomst, dan wel het opstellen van een exploitatieplan, haalt de gemeente de door haar gemaakte kosten voor onder andere aanpassing van het openbaar gebied terug. De Wet ruimtelijke ordening met daarin de Grondexploitatiewet biedt hiervoor de basis. De producten die de gemeente normaliter verzorgt voor deze vorm van grondbeleid is een startdocument (waarin de kaders van de ontwikkeling worden beschreven), een exploitatieovereenkomst (voor het kostenverhaal), een wijziging van het bestemmingsplan met eventueel een exploitatieplan en eventueel het inrichten van de openbare ruimte.
De gemeente voert voor vele projecten faciliterend grondbeleid.
In 2020 heeft de gemeente Velsen voor € 298.000 aan exploitatiebijdragen ontvangen uit gesloten anterieure overeenkomsten.

Actief grondbeleid
Een actief grondbeleid betekent dat de gemeente de stedelijke ontwikkeling bevordert, leidt en stuurt door de ontwikkeling van plannen (geheel of gedeeltelijk) in eigen hand te nemen. De gemeente tracht hierbij zo tijdig mogelijk de eigendom van onroerende zaken te verwerven, de percelen bouwrijp te maken en ze vervolgens weer uit te geven onder voorwaarden tegen een marktconforme prijs.
In de subparagrafen C t/m E rapporteert de gemeente alleen over het actief grondbeleid.
De volgende projecten vallen onder de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) per 1-1-2021:
1.   De Grote Hout
2.   Wijkermeerweg
3.   Oud IJmuiden
4.   Snippenbos (afgesloten in 2020)
5.   Stadspark IJmuiden (afgesloten in 2020)
6.   Van Diepenstraat
7.   Lagersstraat (toegevoegd in 2020)
Alleen de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) valt binnen het ondernemerschap van het grondbedrijf. Overige gronden vallen onder de materiële vast activa (MVA).

Samenwerkingsvormen
Er kunnen situaties voorkomen waarbij de gemeente en private partij(en) risico’s willen delen. Dan ontstaat er een mengvorm van actief en faciliterend grondbeleid en kan er gekozen worden om een samenwerking aan te gaan met één of meerdere private partijen (publiek private samenwerking PPS). Er worden afspraken gemaakt over taak-, risicoverdeling en betalingen.
Momenteel zijn er geen samenwerkingen aangegaan met private partijen.

Jaarbudgetten
Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 25 januari 2018) zijn een drietal jaarbudgetten beschikbaar gesteld.

  • Jaarbudget plankosten faciliterend grondbeleid.
  • Jaarbudget plankosten actief grondbeleid.
  • Jaarbudget sloop opstallen.

Als dekking is de post doorbelasten kosten Gebiedsontwikkeling van € 750.000 per jaar opgenomen.
Hieronder is een tabel opgenomen met de verantwoording per budget:

Jaarbudget
(bedragen x € 1)

Budget
2020

Besteed
2020

PLANKOSTEN FACILITEREND GRONDBELEID

50.000

14.000

PLANKOSTEN ACTIEF GRONDBELEID

100.000

0

SLOOPKOSTEN OPSTALLEN

600.000

0

Strategische aankopen
In de Kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 25 januari 2018) is
het maximum voor strategische aankopen vastgesteld op € 10 mln. De boekwaarden van de strategisch aangekochte locaties die opgenomen zijn onder de materiële vaste activa zijn in mindering gebracht op het beschikbare bedrag voor de strategische aankopen. Het saldo per 1 januari 2020 was € 9.881.000. In 2020 hebben er geen strategische aankopen plaatsgevonden. Het restant bedrag voor aanwending van strategische aankopen in het kader van het grondbeleid per 1-1-2021 is daarmee ongewijzigd € 9.881.000.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22