Grondbeleid

Gemeentelijk grondbeleid

E Reservepositie in relatie tot de risico's van grondzaken

In de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van januari 2018 is het risicomanagement beschreven. Het risicobedrag per project wordt bepaald op basis van de ingeschatte risico’s, de financiële omvang en de kans van optreden van de risico’s.

Het risicobedrag van de complexen is conform het risicomanagement per 31-12-2020 bepaald op € 1.080.000. Het bedrag is met € 110.000 gedaald t.o.v. vorig jaar door afgenomen projectrisico's.

Reserve
De risico’s van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de algemene reserve grondbedrijf. De minimale omvang van de algemene reserve grondbedrijf wordt in de jaarrekening bepaald op basis van het bepaalde risicobedrag conform het risicomanagement. De maximale omvang van de algemene reserve wordt bepaald op 150% van het bepaalde risicobedrag conform het risicomanagement. Indien de reserve onder de minimale omvang komt zal deze worden aangevuld door de algemene middelen/reserve van de gemeente. Bij een omvang boven de maximale omvang vloeit het meerdere van de reserve naar de algemene middelen/reserve van de gemeente.

De bandbreedte voor de algemene reserve grondbedrijf is minimaal € 1.080.000 tot maximaal € 1.620.000. De Algemene reserve grondbedrijf per 31-12-2020 is € 0. Dit komt omdat de reserve niet is aangevuld conform het grondbeleid door de slechte financiële positie van de algemene reserve van de gemeente bij de jaarrekening 2019. Na mutaties naar aanleiding van deze jaarrekening (verliesvoorzieningen en (tussentijdse)winstnemingen) komt de Algemene reserve grondbedrijf uit op afgerond € 602.000. Dit is onder het minimum van de bandbreedte. Voorgesteld wordt de algemene reserve grondbedrijf aan te vullen op de berekende minimale omvang ter hoogte van € 1.080.000. Dus € 478.000 extra toe te voegen aan deze reserve ten lasten van het jaarrekeningresultaat.
Deze bedragen zijn onder voorbehoud dat de raad een bedrag van € 470.100 in een reserve stort voor de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum (dit wordt voorgesteld als besluitpunt bij de jaarrekening). Mocht de raad hier niet voor kiezen dan komt de Algemene reserve grondbedrijf uit op € 1.072.000 na mutaties naar aanleiding van deze jaarrekening. Dan wordt voorgesteld € 8.000 te storten uit de Algemene reserve van de gemeente om te komen tot het minimum van de bandbreedte van de Algemene reserve grondbedrijf.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22