Grondbeleid

Gemeentelijk grondbeleid

D Een onderbouwing van de geraamde winstneming

Totaal opgeteld (cumulatief) is er voor de BIE per 1-1-2021 € 2.482.000 aan tussentijds winst genomen (inclusief de in 2020 gesloten grondexploitaties). Er wordt verwacht per 1-1-2021 € 1.055.000 aan tussentijdse winst te nemen. Dit is een optelling van alle toekomstig geraamde tussentijdse winstnemingen van projecten met een verwacht positief resultaat. De winstnemingen zijn berekend volgens de uitwerking in de notitie Grondbeleid van de commissie BBV en gebaseerd op het realisatiebeginsel middel de Percentage of Completion (POC-) methode.
De gerealiseerde tussentijdse winstnemingen per 1-1-2021 plus de verwachte tussentijdse winstnemingen zijn het eindwaarde resultaat van de grondexploitaties met een positief resultaat.
In 2020 is € 719.000 aan (tussentijdse) winst genomen.

De grondexploitatie Stadspark is per 31-12-2020 afgesloten omdat de gehele grondexploitatie is afgerond. Binnen de grondexploitatie was, volgens een in het verleden gemaakte afspraak, een bedrag van € 470.100 opgenomen voor de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum.
Dit bedrag was al jaren gereserveerd in de grondexploitatie, maar niet eerder benut doordat planvorming voor de definitieve huisvesting tot op heden niet rond kwam. Om dit bedrag volgens afspraak beschikbaar te houden voor de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum dient het bedrag in een reserve gestort te worden. Toevoegen van bedragen aan reserves is een raadsbevoegdheid en wordt ter besluitvorming voorgelegd bij de vaststelling van de jaarrekening. Mocht de raad, tegen alle verwachtingen in toch, besluiten dit bedrag niet in een reserve te storten dan zal het resultaat van de grondexploitatie Stadspark worden verhoogd met dit bedrag.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22