Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2020

Vitaal en sociaal Velsen

2 Vitaal en sociaal Velsen

Financieel overzicht programma

Begroting incl. wijzigingen

Rekening

Begrotingsafwijking

(bedragen *€1.000)

2020

2020

2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.656

1.811

-1.846

3.616

1.885

-1.731

40

75

115

5.1 Sportbeleid en activering

386

23

-363

307

25

-282

80

2

82

5.2 Sportaccommodaties

1.367

0

-1.367

1.331

0

-1.331

35

0

35

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

9.183

983

-8.200

7.660

472

-7.188

1.522

-510

1.012

6.2 Wijkteams

2.504

0

-2.504

2.535

0

-2.535

-31

0

-31

7.1 Volksgezondheid

2.771

2

-2.769

2.821

0

-2.821

-51

-2

-53

Totaal autorisatieniveau 2.1

19.866

2.818

-17.048

18.271

2.383

-15.888

1.596

-435

1.160

6.3 Inkomensregelingen

36.809

28.794

-8.015

36.295

30.846

-5.449

513

2.053

2.566

6.4 Begeleide participatie

5.248

0

-5.248

4.730

0

-4.730

518

0

518

6.5 Arbeidsparticipatie

2.158

1

-2.157

2.398

0

-2.398

-240

-1

-241

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

768

0

-768

833

0

-833

-66

0

-66

6.71 Maatwerkdienstverlening  18+

15.006

235

-14.771

15.631

276

-15.355

-625

40

-584

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

20.165

0

-20.165

20.249

5

-20.244

-84

5

-79

6.81 Geescaleerde zorg

73

0

-73

97

0

-97

-24

0

-24

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.265

0

-2.265

2.283

0

-2.283

-18

0

-18

Totaal autorisatieniveau 2.2

82.491

29.030

-53.461

82.516

31.127

-51.389

-25

2.097

2.072

4.1 Openbaar basisonderwijs

231

0

-231

206

0

-206

25

0

25

4.2 Onderwijshuisvesting

4.295

41

-4.254

4.157

-41

-4.198

138

-82

56

Totaal autorisatieniveau 2.3

4.526

41

-4.485

4.363

-41

-4.404

162

-82

80

Totaal saldo van baten en lasten

106.883

31.889

-74.994

105.151

33.469

-71.682

1.733

1.580

3.312

0.10 Toevoeging aan reserves

320

320

577

577

-257

-257

0.10 Onttrekking aan reserves

4.502

4.502

3.289

3.289

-1.214

-1.214

Gerealiseerde Resultaat

107.203

36.392

-70.811

105.727

36.757

-68.970

1.476

366

1.842

Toelichting op financiële afwijkingen

De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau. Bij de 2e Bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ten onrechte niet zijn verwerkt op een aantal taakvelden. Dit veroorzaakt een nadeel op de doorbelaste kosten. Dit is echter begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.

Lasten & baten

Lasten

105.151

47,4 %

Baten

33.469

15,7 %

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22