Vitaal en sociaal Velsen

Autorisatieniveau 2.1

Autorisatieniveau 2.1

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Leerlingenvervoer
Voor het leerlingenvervoer is een voordeel ontstaan van € 100.000. Dit is grotendeels het gevolg van de beperkende corona maatregelen, waardoor minder ritten en daarmee kosten zijn gemaakt voor het aangepast vervoer.

Onderwijsachterstandenbeleid

In 2020 heeft de gemeente door een herberekening in de definitieve beschikking meer ontvangen voor het onderwijsachterstandenbeleid vanuit het Rijk. De niet bestede middelen zijn gereserveerd omdat ze kunnen worden ingezet voor onderwijsachterstandenbeleid over de looptijd van de planperiode 2019-2022. Dit heeft tot gevolg dat aan de batenkant een incidenteel voordeel ontstaat van € 71.000 en aan de lastenkant een incidenteel nadeel van € 71.000.

Mondiale bewustwording
In 2020 zijn er geen subsidie aanvragen geweest voor activiteiten op het gebied van mondiale bewustwording. Dit resulteert in een voordeel van € 11.000. Deze middelen zijn vanaf 2021 ingezet voor de taakstelling op subsidies.

GGD-inspecties kinderdagverblijven
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er door de GGD minder inspecties op kinderdagopvang-verblijven uitgevoerd en in rekening gebracht. Dit resulteert in een voordeel van € 65.350.

5.1 Sportbeleid en activering
Als gevolg van de coronacrisis zijn er minder evenementen en activiteiten voor sportstimulering en schoolsport georganiseerd. Dit levert een voordeel op van € 73.000.

5.2 Sportaccommodaties
De doorbelaste kosten voor het zwembad zijn € 35.000 lager dan begroot.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie / 6.2 wijkteams
De uitgaven voor energie van de Brulboei worden niet meer door de gemeente betaald en doorbelast aan de gebruikers, maar door de gebruikers zelf betaald ( € 22.000 voordeel)
De uitgaven voor klein onderhoud aan de Stek worden onderschreden (€ 39.000 voordeel). De Stek is een nieuw gebouw en het gebouw is nog in een goede staat, dus weinig uitgaven voor klein onderhoud.

Sociaal culturele infrastructuur
Op de ontmoetingsactiviteiten voor volwassenen is een bedrag van  € 47.000 minder uitgegeven. Dit betreft een structurele onderschrijding van het budget. In 2021 wordt dit budget ingezet om de bezuinigingstaakstelling op subsidies van € 250.000 in te vullen.
Verder zijn de energielasten over een aantal jaren doorbelast aan de gebruikers van voormalig buurthuis de Driehoek. Dit leidt in 2020 tot niet begrote inkomsten voor een bedrag van € 42.000. Daarnaast is er in 2020 € 22.000 minder uitgegeven op het budget voor sociaal beheer van de Skaeve Huse omdat deze later dan gepland in gebruik zijn genomen.

Fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur
In 2019 heeft de gemeenteraad € 300.000 uit het fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur beschikbaar gesteld voor planvorming voor verschillende maatschappelijke vastgoedobjecten. De planvorming voor deze objecten bevindt zich in verschillende fasen en verloopt in verschillend tempo. In 2020 is circa € 113.000 uitgegeven aan planvorming voor maatschappelijke vastgoedopgaven, waarvoor circa € 241.000 budget beschikbaar was gesteld vanuit de reserve Visie op Velsen. Het resterende budget van circa € 127.000 is nodig voor verdere planvorming in 2021. Dit betreft plankosten voor de schouwburg, de bibliotheek, voor de activiteiten van Kunstform en de buurthuizen van de stichting Welzijn Velsen.

Innovatiebudget
In 2020 is € 350.000 beschikbaar gesteld voor pilots en projecten binnen het Sociaal Domein in de vorm van een innovatiebudget. In 2020 is € 87.000 besteed aan verschillende innovatieve projecten als NextLevel, Onderwijs en Arbeid en Samen op Maat (SOM). Daarnaast hebben wij van een aantal gemeenten een vergoeding ontvangen van per saldo € 35.000 voor hun aandeel in gemaakte kosten. Het saldo van € 298.000 zal niet worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein(zie mutaties reserves).

WMO Collectief vervoer
Op het collectief vervoer is € 84.000 minder uitgegeven  vanwege de beperkende corona maatregelen. Wij hebben omzetgaranties betaald aan diverse vervoerders.  Tevens is een BTW-bedrag van € 72.000 terugontvangen over oude jaren.

Preventieve voorzieningen en ondersteuning specifieke groepen  
Op het budget preventieve voorzieningen is in 2020 ruim € 100.000 overgebleven. Vanwege de coronapandemie is er minder aanspraak gemaakt op de beschikbare bedragen voor ondersteuning.

Statushouders
Het budget voor statushouders is bij de tweede burap aangepast met de bedragen voor invoering van de nieuwe Wet inburgering en de pilot Z-route. De invoering van de wet is uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2022 en de pilot is opgestart in 2020 maar loopt vanwege de coronapandemie door in 2021. Door de vertraging is niet het gehele budget besteed . Bij de besluitvorming van de jaarstukken wordt voorgesteld het overschot van per saldo € 255.000 toe te voegen aan de reserve Statushouders.

Combinatiefuncties
Het voordeel van € 34.000 wordt veroorzaakt door een lagere vaststelling van de subsidie aan de Stichting welzijn Velsen. Er was in 2019 sprake van een verkeerde berekening van het subsidiebedrag die in 2020 is gecorrigeerd.

Toegang jeugdhulp
De kosten voor de toegang jeugdhulp vallen € 49.000 hoger uit dan was begroot. In de kosten voor de toegang jeugdhulp vallen de kosten voor de inzet van POH (Praktijkondersteuner Huisartsen) en de inzet van jeugdcoaches van het CJG ( Centrum voor Jeugd en Gezin ). Deze kosten worden gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein (zie mutaties reserves).

7.1 Volksgezondheid
Binnen volksgezondheid is een nadeel ontstaan op het onderdeel preventieve gezondheidszorg. De bijdrage van de gemeente aan de GGD is € 51.000 hoger uitgevallen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22