Vitaal en sociaal Velsen

Autorisatieniveau 2.2

Autorisatieniveau 2.2

Participatie en inkomensondersteuning (taakveld 6.3, 6.4 en 6.5)
Bijstandsgerechtigden
Het BUIG-budget voor bijstandsuitkeringen is in 2020 met een bedrag van € 21.020.000 ruim voldoende geweest, de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is lager dan de compensatie die we van het Rijk ontvangen. Voorgesteld wordt een bedrag van € 975.000 via resultaatbestemming aan de reserve Participatiewet toe te voegen.

Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
Voor de TOZO-regeling, die voor de ondersteuning van ondernemers vanwege de coronapandemie is getroffen, hebben we vanuit het Rijk een bedrag van € 11.025.000 ontvangen; hiervan is ruim € 8.000.000 aan uitkeringen levensonderhoud en bedrijfskapitaal betaald en is ruim € 1.040.000 beschikbaar voor de uitvoeringskosten. Per saldo wordt een bedrag van € 1.945.000 terugbetaald aan het Rijk, zodat de uitgaven gedekt worden door de bijdrage vanuit het Rijk.

Minimabeleid
Het beroep op de bijzondere bijstand is in 2020 lager geweest dan de jaren ervoor. Dit geeft een voordeel van € 169.000 De aanvragen voor de collectieve ziektekostenverzekering zijn gestegen en leveren een nadeel op van € 52.000. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan.  In 2020 is het project New-Future opgestart dat uit de reserve schuldhulpfonds jongeren wordt betaald; de kosten zullen met name in 2021 gemaakt worden; de uitgaven die uit de reserve worden betaald, maar door corona nog niet zijn uitgegeven, leiden tot een voordeel van ruim € 100.000. Het bedrag wordt derhalve ook niet uit de reserve geboekt.

Arbeidsparticipatie
Op het onderdeel begeleide participatie en arbeidsparticipatie worden bijdragen aan IJmond Werkt! verantwoord. Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke kosten lager dan geraamd. Hierdoor is een voordeel zichtbaar van € 340.000.  Een bedrag van  € 80.000 reeds in de taakstelling op subsidies is opgenomen en wordt afgeraamd.

Wmo voorzieningen en begeleiding (taakveld 6.6 en 6.71)
Schuldhulpverlening
Inzake schuldhulpverlening zijn de activiteiten in 2020 mede door de corona maatregelen nog niet geïntensiveerd.. Daardoor is er een overschot ontstaan van € 70.000. We verwachten dat de druk in 2021 toeneemt. Ook willen we inzetten op schuldhulp voor ondernemers die door de Corona crisis zijn getroffen. Om aan de wettelijke verplichting op dit gebied te voldoen wordt verzocht om dit voordeel via resultaatbestemmingen over te hevelen naar 2021.

Abonnementstarief
Ook in 2020 is er een verdere groei van het beroep op de Wmo-voorzieningen geweest; met name bij de hulp bij het huishouden en ook op woon- en vervoersvoorzieningen is een stijging waarneembaar. Dit leidt tot een nadeel van ca € 400.000. Deze stijging is voor een groot deel toe te rekenen aan het in 2019 ingevoerde abonnementstarief. Daarnaast spelen ontwikkelingen als vergrijzing, langer zelfstandig wonen en indexatie een rol. Op dagbesteding en begeleiding is minder uitgegeven, doordat door de corona hier minder gebruik van is gemaakt. Dit heeft geleid tot een voordeel van circa € 170.000. Aan corona-compensatie maatregelen is een bedrag van ca. € 200.000 uitgegeven.
Voor € 300.000 wordt de overschrijding gedekt door de centraal gereserveerde compensatie op programma Organisatie en financiën. Per saldo zijn de kosten € 250.000 hoger uitgevallen dan we bij het opstellen van de 1e Bestuursrapportage hadden verwacht.

Jeugdhulp en geëscaleerde zorg (6.72, 6.81 en 6.82)
De kosten voor jeugdzorg laten een voordelig resultaat zien op totaal van € 48.000. De definitieve afrekeningen hebben plaatsgevonden. In de 2e Bestuursrapportage hebben we het budget aanzienlijk verhoogd, met name ambulante jeugdhulp en jeugdhulp plus. Nu we alle productieverantwoordingen van de instellingen hebben ontvangen zien we dat de kosten van de ambulante hulp door zijn blijven stijgen (€ 0,5 mln tekort). Daartegenover staat dat de kosten voor de duurdere jeughulp (jeugdhulp plus en verblijf) lager zijn uitgevallen (€ 0,25 mln).

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22