Vitaal en sociaal Velsen

Mutaties reserves

Mutaties in de reserves

De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.

Reserve Vitaal en sociaal Velsen

Begroting 2020 incl. wijzigingen

Rekening 2020

Begrotingsafwijking 2020

(bedragen *€1.000)

Toevoeging aan reserve(s)

Res. Afvalstoffenheffing

32

0

32

Res. Dekking kapitaallasten

288

288

0

Res. Participatiewet

0

289

-289

Totaal toevoeging aan reserve(s)

320

577

-257

Onttrekking aan reserve(s)

Res. Dekking kapitaallasten

142

142

0

Res. Instroom statushouders

47

0

-47

Res. Participatiewet

2.520

2.400

-120

Res. Sociaal domein

1.143

512

-631

Res. Sportaccommodaties

120

120

0

Res. Visie op Velsen

409

114

-295

Reserve Schuldenfonds jongeren

120

0

-120

Totaal onttrekking aan reserve(s)

4.502

3.289

-1.214

Reserve Afvalstoffenheffing
Er is een onttrekking begroot. Maar de stand van de reserve is € 0.

Reserve Statushouders
De beoogde onttrekking heeft niet plaatsgevonden, omdat de reguliere budgetten voor 2020 meer dan toereikend zijn.

Reserve Participatiewet
De afrekening van het resultaat 2019 van IJmond Werkt ad. € 289.000 is aan de reserve toegevoegd.
Ter versterking van het eigen vermogen is € 2.400.000 onttrokken aan de reserve.

Reserve Sociaal Domein
In 2020 is voor een totaal bedrag van € 512.000 onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Voor de kosten voor de inzet van PIH en jeugdcoaches als onderdeel van de toegang jeugdhulp is een bedrag onttrokken van €120.000. Voor de uitvoering van pilots uit het innovatiebudget is € 52.000 onttrokken. Daarnaast is conform het raadsbesluit een bedrag van € 340.000 onttrokken voor het versterken van het weerstandsvermogen.

Reserve Visie op Velsen
Hier was rekening gehouden met de onttrekking van  kosten die zijn gemaakt vanuit het fonds Sociaal Culturele infrastructuur. Deze zijn € 128.000 lager uitgevallen, zie ook de toelichting hiervoor bij taakveld 6.1.

Reserve Sportaccommodaties
Naar aanleiding van de Jaarrekening 2019 is € 249.000 aan de reserve toegevoegd en naar aanleiding van de 2e Burap 2020 is € 314.000 aan de reserve onttrokken. Verder is € 120.000 aan de reserve onttrokken voor dekking van de kapitaallasten van de nieuw aangelegde kunstgrasvelden van DKV.

Reserve Schuldenfonds Jongeren
De begrote onttrekking aan het schuldenfonds heeft nog niet plaatsgevonden. In 2020 zijn nog geen uitgaven zijn gedaan inzake het project New Future vanwege de coronapandemie.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22