Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving

Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving

Subdoelstelling 3.3.1:

Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving

Wat hebben we gedaan?

Programma invoering Omgevingswet
In 2020 is een doorstart gemaakt van het programma invoering Omgevingswet. De raad heeft haar ambities bij de invoering van de Omgevingswet bepaald (Samen aan zet). Er is een programmaplan opgesteld ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Er is geld op de begroting gereserveerd voor de uitvoering van het programma en de programmaorganisatie is ingericht.

Halverwege 2020 werd bekend dat de ingangsdatum van de wet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat geeft de gemeente de kans om zich in een passend tempo voor te bereiden op de Omgevingswet.

Parallel aan het oprichten van het programma zijn we met de uitvoering van belangrijke onderdelen van het programma gestart. Daarbij hebben we ons in eerste instantie gericht op de veranderopgave binnen de organisatie. Een groot aantal ambtenaren heeft via cursussen kennis gemaakt met de Omgevingswet. Een project over de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet is afgerond. We hebben verschillende werkprocessen onder de loep genomen en omgevingswet-proof gemaakt. De samenwerking binnen de regio krijgt vorm via een regionaal uitvoeringsprogramma.

We zijn begonnen met de aanbestedingsprocedure voor een nieuw taaksysteem voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving, dat de interne werkprocessen beter kan ondersteunen. Tegelijkertijd realiseerden we de eerste aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (de landelijke voorziening). Dit maakt het mogelijk om in 2021 te starten met de uitwerking van de kaders voor het Omgevingsplan.

Omgevingsvisie
In 2020 startten we de voorbereidingen voor de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is straks dé toekomstvisie van de gemeente op de fysieke leefomgeving. Onder andere ruimtelijke ordening, wonen, klimaat & duurzaamheid, milieu, water, economie, cultuurhistorie en gezondheid komen erin samen. Bestaande beleidsstukken (bijvoorbeeld de structuurvisie, het milieubeleidsplan 2015-2020, het groenstructuurplan, de woonvisie, het welstandsbeleid, de Regionale Energiestrategie, de transitievisie warmte en de economische agenda) zijn belangrijke bouwstenen voor de Omgevingsvisie. Met de raad voerden we de eerste gesprekken over de centrale thema’s van de Omgevingsvisie. Daarmee lopen we deels vooruit op de actualisatie van de Visie op Velsen, die enige vertraging heeft opgelopen.

Uitvoering geven aan de structuurvisie
In 2020 zijn verschillende acties uitgevoerd om de structuurvisie verder uit te werken. Zo deden we onderzoek naar de mogelijkheden om de zone Ampèrestraat/Kromhoutstraat te transformeren naar een woon-werkgebied. Daarnaast is het ontwikkelperspectief Binnenduinrand vastgesteld door de raad. Verder is gewerkt aan de gebiedsvisie Van Pont tot Park (zie hierna) en de ontwikkeling van verschillende bouwlocaties.

Buitenpoort maakt aantrekkelijk landschap beter bereikbaar
Samen met stakeholders maakten we in 2020 een ontwerp en een kostenraming voor het project Buitenpoort Santpoort- Noord. Het college en de gemeenteraad besloten in november 2020 om voor 2021 geen budget beschikbaar te stellen voor dit project. Er wordt nu gekeken hoe dit project afgerond kan worden. Zie verder ook paragraaf 1.1.2.

Sterke steden hebben sterke landschappen
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) ziet een grote economische groei en een toenemend inwoner- en bezoekersaantal. Dat biedt kansen, maar heeft ook gevolgen voor de drukte op de weg, de ruimte voor natuur en andere opgaven in de regio. Vanuit verschillende beleidsvelden dachten we daarom mee over de verstedelijkingsstrategie.

Het platform Landschap publiceerde haar uitgangspunten in het rapport “Sterke steden hebben sterke landschappen”. Dit is een kaartenset met een overzicht van de grootste kwaliteiten en ontwikkelkansen van het landschap van de MRA. Uiteindelijk leidde dit tot zestien landschapsopgaven. Klimaatadaptatie, toenemende recreatiedruk, verlies van de biodiversiteit, de landbouwtransitie en de toekomstige beheeropgave van het landschap worden hier samen in meegenomen.

De kansenkaarten en landschapsopgaven geven een ruimtelijk kader voor ontwikkelingen en een minimale ontwikkelrichting aan voor het landschap. Dit is essentieel voor het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving van de metropool. De landschapsopgaven worden nu concreter gemaakt.

Realiseren van ontwikkellocaties
In 2020 is voortgang geboekt bij een groot aantal gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten van derden. De laatste delen van het Stadspark in IJmuiden zijn afgerond. Net als de herontwikkeling van de KPN-locatie in IJmuiden en de locatie Nieuw Velserduin in Driehuis. De woningen bij Blekersduin in Santpoort-Zuid zijn opgeleverd. Op de locatie Triangel Stratingplantsoen in Velsen-Noord is gestart met de bouw van de woningen. De tweede fase van Pionieren in IJmuiden vindt plaats op twee locaties: de Lagersstraat in IJmuiden en de Van Diepenstraat in Velsen-Noord. Op deze locaties zijn de eerste kavels verkocht voor de zelfbouw van woningen. Tot slot is er een start gemaakt met de vernieuwing van verschillende locaties zoals Platbodem en Hofgeesterweg in Velserbroek, Eenhoornstraat en Zeeweg 5 IJmuiden.

De coronacrisis lijkt weinig invloed te hebben op gebiedsontwikkelingsprojecten. De meeste projecten hebben betrekking op woningbouw. De vraag naar woningen blijft onverminderd hoog.

Verder verfraaien Entree IJmuiden
Pontplein
In 2019 is er een uitgebreid participatietraject geweest om de 8 varianten voor herinrichting van het Pontplein te delen met de belanghebbenden, zoals bewoners, belangengroepen, ondernemers en de gemeenteraad. Uiteindelijk is er een voorkeur voor een variant uitgesproken. Deze variant gaat uit van  twee niveaus waarop het verkeersaanbod wordt afgehandeld. Dat is het voet/fietsverkeer op het niveau wat het nu is en het gemotoriseerd verkeer op een hoger niveau. Dit model is echter ook het meest kostbaar.

Begin 2020 is er nog een “9e variant” bedacht. Deze variant is bedacht door een inwoner van IJmuiden maar dit bleek toch niet haalbaar.
Om de noodzaak van het project in beeld te brengen zijn 2 filmpjes gemaakt waarin belanghebbenden vertellen waarom de aanpassing noodzakelijk is. In het begin van 2020 was dat een algemeen filmpje met informatie over het project en de noodzaak om het plein aan te passen. In het najaar is een 2e filmpje gemaakt met een 3D weergave van de variant die de voorkeur heeft. Met hulp van deze filmpjes is in 2020 het overleg gestart met verschillende partijen voor het verkrijgen van aanvullende (Europese) subsidie. Aanvullende subsidie is nodig om het project te kunnen realiseren.

Naar aanleiding van motie 20 uit 2016 is de aanleg van een camperplaats voorbereid op het Pontplein. Helaas blijkt dat de voorwaarden die worden gesteld aan voor de aanwezigheid van een gasleiding, er geen overnachtingen worden toegestaan op de gewenste plek. We zijn nu aan het onderzoeken of hier een oplossing voor is, bijvoorbeeld een andere plek op het Pontplein.

Van Pont tot Park
In april 2019 stelde de raad geld beschikbaar voor het maken van een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor IJmuiden. Later werd dit omgedoopt tot de gebiedsvisie 'Van Pont tot Park'.

Het gaat om het gebied tussen het Pontplein en het Stadspark, het kanaal en de Heerenduinweg. De (huur)woningvoorraad is verouderd, eenzijdig samengesteld en niet geschikt voor opgaven als de energietransitie en het langer zelfstandig thuis wonen. Het winkelcentrum aan de Lange Nieuwstraat functioneert al geruime tijd onvoldoende en heeft een kwaliteitsimpuls nodig. De verkeersdruk en het parkeren hebben eveneens impact op de leefbaarheid van het plangebied.

Met de gebiedsvisie pakt de gemeente de verschillende opgaven en ambities samen en zorgt voor sturing aan, en afstemming van, de verschillende ontwikkelingen in het gebied. Het doel is om een goed functionerend en aantrekkelijk kerngebied van IJmuiden te realiseren op termijn dat klaar is voor de toekomst.

Gedurende het opstellen van de gebiedsvisie hebben we afgelopen jaar overleg gevoerd met verschillende betrokken partijen over de haalbaarheid van de gebiedsvisie, zoals Woningbedrijf Velsen, Winkelstichting Plein 1945 en enkele (grote/strategische) vastgoedeigenaren. Daarnaast gaven we de samenwerking met Woningbedrijf Velsen verder vorm voor de vernieuwing van hun deel van de sociale woningvoorraad in dit gebied en daarbuiten. Ook Velison Wonen is bij dit gesprek betrokken in het kader van de afstemming van het voorraadbeleid van de corporaties (conform de Prestatieafspraken).

Havenkwartier
Viskade
De gemeente Velsen bracht samen met Zeehaven IJmuiden een nieuwe kade aan en vernieuwde het hele openbaar gebied van de Halkade, tussen de Dokweg en de Margadantstraat.

Voor de nieuwe Viskade is de verkoop van een stuk grond voorbereid met het doel om het gebied een impuls te geven. Samen met ondernemers uit het gebied brachten we in kaart  welke ontwikkelingen hier een bijdrage aan leveren. Met Zeehaven IJmuiden wordt nog gekeken naar een welkomstobject in de vorm van letters. Het is de bedoeling dat bezoekers, die met schepen de haven binnenkomen, zich welkom voelen

Sluisplein / kop van de haven
Vanwege de coronamaatregelen vond SAIL 2020 niet plaats. Desondanks is samen met de grondeigenaren, bedrijven en ondernemers van het gebied gewerkt aan de verbetering van het parkeren en is nieuw straatmeubilair geplaatst.

Omgevingstafel Havenkwartier / Oud IJmuiden
Deelnemers  van de Omgevingstafel (stakeholders en gemeente) onderzochten de haalbaarheid van walstroom voor zeeschepen/ferry en parkeeroplossingen in het gebied waar stad en haven groeien. Zie ook programma Ondernemend en duurzaam Velsen.

Blekersduin
De appartementen aan de Bloemendaalse straatweg en de villa’s op het achterterrein zijn gerealiseerd. De verbeterde inrichting van de openbare ruimte is zo goed als klaar. Er is in de loop van het jaar budget beschikbaar gesteld voor het opknappen van het Oranjeveldje. De gemeente gaat hier in 2021 mee aan de slag.

Reguliere activiteiten

Aanpassen bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkeling
De gemeente stelde in 2020 verschillende bestemmingsplannen vast om onder andere woningbouw mogelijk te maken. Zo zijn de plannen voor Fidelishof, De Biezen, Stratingplantsoen, Dokweg 14 en de Velserbroekse Dreef vastgesteld. Inwoners, ondernemers en externe partijen werden op inspraak- en informatieavonden betrokken bij het opstellen van deze plannen. Daarnaast zijn diverse bestemmingsplanprocedures gestart of verder uitgevoerd, zoals voor de Hofgeest, de Schouw en de Energiehaven.

Behandelen van vergunningaanvragen
Om de doorlooptijd van een vergunning te versnellen is het Wabo Afwijkingenbeleid in lijn gebracht met de Welstandsnota. Zie verder programma Burger en bestuur .

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22