Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein

Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein

Subdoelstelling 3.4.1:

Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein

Wat hebben we gedaan?

Cultuuraanbod: divers en toegankelijk!
Kunst en cultuur inspireert, geeft plezier, daagt uit en verbindt. Het is daarom van maatschappelijke waarde voor de gemeente Velsen. Onze culturele instellingen maken dit mogelijk door activiteiten te organiseren, maar werden dit jaar beperkt in hun mogelijkheden door de corona maatregelen. Culturele instellingen experimenteerde met nieuwe digitale werkwijzen en publieksbenaderingen.

Cultuurvisie 2020-2024
Vanaf 2020 zet de gemeente in op innovatie, het zichtbaar en levendig maken van de culturele identiteit van Velsen en een laagdrempelig en toegankelijk cultuuraanbod. Door de coronacrisis lag de focus in 2020 volledig op het behouden van onze culturele instellingen. Velsense culturele instellingen zochten naar creatieve en innovatieve manieren om een activiteit alsnog door te laten gaan. Zo organiseerde de Ruïne van Brederode in plaats van een Riddertournooi een Playmobil Brederode tentoonstelling. Vanuit PreSail IJmond (Havenfestival/Sail 2020) is het initiatief genomen tot het Velsen Virtueel Festival. Hieraan hebben Citymarketing Velsen en alle lokale evenementen een bijdrage geleverd.

KunstForm: Cultuureducatie op scholen
KunstForm ontving in 2020 subsidie voor cultuureducatie en activiteiten rondom amateurkunst. Door de coronamaatregelen moesten ook zij de deuren sluiten. Diverse activiteiten zoals danslessen werden voortgezet via Zoom.

Het college besloot in 2020 deel te nemen aan de voortzetting van het programma Cultuur met Kwaliteit (CMK) 2021-2024. Hoofddoel van CMK 2021-2024 is de kwaliteit van het cultuuronderwijs en de educatie in het basisonderwijs en voortgezet onderwijsdoor culturele aanbieders te versterken. Dit gebeurt door het stimuleren en intensiveren van samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. Daarnaast is er meer aandacht voor het vergroten van gelijke kansen voor leerlingen.

Gevolgen van corona
De coronacrisis trof onze Velsense culturele instellingen hard. Veel voorstellingen en activiteiten konden niet doorgaan. Denk aan het Havenfestival 2020, Kerstshow 2020, de Week van de Industriecultuur en repetities voor diverse muziekvoorstellingen. De gemeente hield er in 2020 rekening mee dat de coronacrisis gevolgen zou hebben voor de uitvoering van de activiteit(en) en de hiervoor reeds gemaakte kosten. Het streven was om activiteiten zoveel mogelijk te verplaatsen naar een moment later in het jaar of naar het volgende jaar. Dit is in veel gevallen niet gelukt.

De provincie Noord-Holland bood via een provinciaal noodfonds aan om culturele en maatschappelijke instellingen, die hard getroffen waren door de coronacrisis, op de korte termijn te ondersteunen. De Stichting Stadsschouwburg Velsen (SSV) kwam in aanmerking voor dit noodfonds. De SSV vervult in de regio een belangrijke functie als theater en liep door de coronacrisis veel inkomsten mis.

Daarnaast ontving de gemeente Velsen in 2020 geld van het Rijk. Met dit geld compenseren we organisaties op het gebied van cultuur, buurthuiswerk en vrijwillig jeugd- en jongerenwerk die door corona extra kosten en lagere inkomsten hebben. Het college stelde een subsidieregeling vast met als doel de effecten van de coronacrisis voor deze organisaties te verzachten en/of nieuwe problematiek het hoofd te bieden.

Reguliere activiteiten

Erfgoed behouden
Om het cultureel erfgoed te behouden voor de toekomst werden subsidies verstrekt aan drie unieke musea in Velsen: het Pieter Vermeulen Museum, het Zee- en Havenmuseum en het Bunkermuseum.

Stadsschouwburg Velsen
Stadsschouwburg Velsen startte het jaar 2020 veelbelovend. De coronamaatregelen deden het doek voor de Stadsschouwburg bijna vallen. Het theater moest enkele maanden dicht en kon de rest van het jaar niet meer verder op de ingeslagen weg.

De Stadsschouwburg toonde veel veerkracht en cultureel ondernemerschap. De geslaagde crowdfundingsactie “Velsen fietst naar de film” maakte een bioscoopfunctie mogelijk. Deze mooie initiatieven konden niet verhinderen dat de Stadsschouwburg in financiële problemen kwam. Het was noodzakelijk om ingrijpend te reorganiseren. De Stadschouwburg wacht met het ontwikkelen van een divers aanbod in hun programmering tot bijvoorbeeld bezoekers weer naar het theater mogen. Naast deze maatregelen is ook een groot deel van de huur kwijtgescholden. Dit was mogelijk door een noodfonds van de provincie Noord-Holland. De gemeenteraad stemde in met een cofinanciering van 35%. Aangevuld met een gedeeltelijke kwijtschelding van de huurkosten.

Bibliotheek Velsen: Lezen is leuk!
De bibliotheek kreeg in 2020 subsidie. Ondanks de beperkende coronamaatregelen gingen lopende projecten waar mogelijk door. Zeker als het ging om activiteiten voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen. Bijvoorbeeld dooreen Boek aan huis of stimuleren van ouders om meer te lezen met kinderen via Voorleesexpress.

Culturele evenementen
Velsen subsidieerde in 2020 diverse grote en kleine evenementen. Vanwege de coronamaatregelen gingen deze evenementen niet of niet op de oorspronkelijke manier door. Een aantal organisaties had hun evenementen aangepast, zodat deze toch plaats konden vinden. De gemeente hoopt dat activiteiten alsnog plaatsvinden in 2021.
 
Beeldende kunsten
Op het gebied van beeldende kunst adviseerde de kunstcommissie de gemeente over (nieuwe) kunstopdrachten, de realisatie van tentoonstellingen en subsidieverzoeken. In samenwerking met de kunstcommissie werd bijvoorbeeld het boekje Beelden van Velsen opnieuw uitgebracht. Het boekje bevat informatie over de kunstwerken die in de buitenruimte van onze gemeente staan. Ook de totstandkoming van twee streetart-werken van Bier en Brood in het Havengebied werden begeleid door de Kunstcommissie.

Amateurkunst
In 2020 verleende Velsen subsidie aan diverse amateurkunstverenigingen die activiteiten organiseren op het gebied van zang, theater en muziek. Hiermee maken we het aanbod van cultuur voor iedereen laagdrempelig, gevarieerd en toegankelijk. Door de coronacrisis vonden er geen of nauwelijks repetities en uitvoeringen plaats. Om deze verenigingen op de been te houden, gaan we soepel om met de door hen gemaakte kosten voor niet uitgevoerde activiteiten.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22