Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2020

Burger en bestuur

4 Burger en bestuur

Financieel overzicht programma

Begroting incl. wijzigingen

Rekening

Begrotingsafwijking

(bedragen *€1.000)

2020

2020

2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

4.213

0

-4.213

3.907

0

-3.907

306

0

306

Totaal autorisatieniveau 4.1

4.213

0

-4.213

3.907

0

-3.907

306

0

306

0.2 Burgerzaken

1.466

800

-666

1.484

779

-705

-18

-21

-39

8.3 Wonen en Bouwen

2.074

931

-1.143

2.340

1.231

-1.108

-266

300

34

Totaal autorisatieniveau 4.2

3.540

1.731

-1.809

3.824

2.010

-1.814

-284

279

-5

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.121

16

-6.105

6.734

280

-6.454

-614

264

-349

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.231

0

-2.231

2.313

10

-2.303

-82

10

-72

Totaal autorisatieniveau 4.3

8.352

16

-8.336

9.047

290

-8.757

-695

274

-421

Totaal saldo van baten en lasten

16.105

1.747

-14.358

16.778

2.300

-14.478

-673

553

-120

0.10 Toevoeging aan reserves

345

345

345

345

0

0

0.10 Onttrekking aan reserves

940

940

821

821

-119

-119

Gerealiseerde Resultaat

16.450

2.687

-13.763

17.123

3.121

-14.002

-673

434

-239

Toelichting op financiële afwijkingen

De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau. Bij de 2e Bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ten onrechte niet zijn verwerkt op een aantal taakvelden en dit veroorzaakt een nadeel op de doorbelaste kosten. Dit is echter begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.

Lasten & baten

Lasten

17.123

7,7 %

Baten

3.121

1,5 %

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22