Burger en bestuur

Autorisatieniveau 4.1

Autorisatieniveau 4.1

0.1. Bestuur
Kosten raad
In 2020 was de intentie om de strategische en informatiepositie van de raad te versterken. Daarvoor was onder andere een uitgebreid trainingsprogramma op instrumenten, vaardigheden en inhoudelijke thema’s gepland. Daarbij was de bedoeling om uitwerking te geven aan de rol van de raad in participatie. Tevens is beoogd de vergaderprocessen te optimaliseren en de proces- en bedrijfsvoering van de griffie te versterken. Vanwege corona is veel tijd en energie van de raad en griffie gegaan naar het mogelijk maken van het digitaal vergaderen en is er beperkt tijd geweest om nieuwe zaken op te pakken. Daardoor zijn een flink deel werkbezoeken, evenementen, participatiebijeenkomsten en fysieke bijeenkomsten van de raad niet door gegaan. Ook een aantal beoogde investeringen en trainingen zijn vanwege corona niet doorgegaan. Er is daardoor € 152.000 minder uitgegeven dan begroot voor de griffie.

Wel is er bijvoorbeeld in afgeslankte vorm een evaluatie van het raadsakkoord gehouden en zijn er digitale webinars georganiseerd. Ook is er geïnvesteerd in het digitale vergaderen. Deze kosten zijn uiteindelijk dor het Rijk gecompenseerd. Door het digitaal vergaderen zijn de kosten voor de vergaderingen ook minder hoog. Tot slot zijn er door corona minder kosten dan gebruikelijk door de rekenkamercommissie gemaakt.

Kosten college
De totale kosten voor bestuur zijn € 84.000 lager dan begroot. Deels is dit het gevolg van de corona crisis waardoor er dit jaar veel bijeenkomsten digitaal werden georganiseerd in plaats van fysiek. Dit had een direct effect op o.a. de reis- en representatiekosten voor het college. Ook de lagere kosten van pensioenregelingen voormalig bestuurders en bijdragen aan contributies en lidmaatschappen (o.a. VNG) dragen bij aan dit resultaat.

Kosten communicatie
Extra communicatie uitingen en berichtgeving over de coronamaatregelen hebben de gemeente Velsen in 2020 € 15.000 extra gekost. Daarnaast kon als gevolg van de corona-crisis, de voorgenomen besparing op de kosten van de infopagina niet volledig worden gerealiseerd, onder andere omdat buurthuizen en bibliotheken (tijdelijk) gesloten waren en publicatie voor een groot gedeelte op de reguliere wijze heeft plaatsgevonden. Tezamen heeft dit tot € 30.000 extra kosten geleid.

Democratische verrijking
Voor de uitvoering van het programma is in de 2e helft van 2020 een aanvullend budget van € 90.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Visie op Velsen. Voor het programma hebben we dit jaar o.a. de evenemententop en de hosting van een participatieplatform uit gefinancierd. Daardoor resteert een budget van € 94.000.

Visie op Velsen 2050
Door de beperkende maatregelen om de corona crisis het hoofd te bieden zijn de werkzaamheden voor de Visie op Velsen vertraagd. Van het beschikbare budget blijft € 26.000 over. Dit bedrag wordt niet onttrokken uit de reserve Visie op Velsen en blijft daardoor beschikbaar voor de afronding van de visie in 2021.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22