Burger en bestuur

Autorisatieniveau 4.3

Autorisatieniveau 4.3

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
In de Begroting 2020 is al rekening gehouden met stijgende kosten voor de uitvoering van de FLO (regeling Functioneel Leeftijdsontslag), waarvoor we in het verleden een reserve hebben gevormd. Echter, door een aantal wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving in 2020 zijn de kosten voor 2020 aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot. Dit leidt tot een overschrijding van € 276.000, die via aparte besluitvorming bij de jaarstukken alsnog wordt voorgesteld om te onttrekken uit de hiervoor bestemde reserve.

Onderhoud brandweer kazernes
De brandweerkazernes worden in 2021 overgedragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De VRK heeft in voorbereiding daarop een aantal werkzaamheden uitgevoerd aan deze kazernes. Dit extra onderhoud was niet begroot een geeft een nadeel van € 41.000.

1.2 Openbare orde en veiligheid
Kosten opsporing en ruimen explosieven
In de begroting 2020 was een pm-post opgenomen voor het vervolgonderzoek naar het effect van naoorlogse veranderingen in de bodem. Hierdoor is bij eventuele bouwwerkzaamheden direct duidelijkheid over de eventuele aanwezigheid van explosieven. In het najaar van 2020 is dit vervolgonderzoek uitgevoerd. Samen met de werkelijk gemaakte kosten voor opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven leidt dit tot een overschrijding van de begroting van € 100.000. Deze kosten plus de kosten van ambtelijke uren die hiervoor zijn ingezet (€ 56.000), zijn voor 68% declarabel bij het Rijk. Deze kostenoverschrijding wordt dan ook gedekt door nog te ontvangen inkomsten (in 2021) van het Rijk die op het programma Organisatie en financiën zijn verantwoord.

Regenboog beleid
Het regenboogbeleid is in 2019 gestart, onder andere met het opbouwen van een netwerk van betrokken organisaties en inwoners. De coronamaatregelen hebben in 2020 de ontwikkeling van activiteiten door dit netwerk enigszins geremd. Ook konden niet alle reeds geplande activiteiten plaatsvinden. Daardoor is er budget niet gebruikt. Eind 2020 is het netwerk alsnog begonnen met het opstellen van plannen voor 2021. Daardoor resteert een budget van € 29.000
Doordat het Rijk budget voor het regenboogbeleid beschikbaar heeft gesteld is het budget dat wij sinds 2018 voor diversiteit begroten niet ingezet. Dit geeft een voordeel van € 40.000.

Tenslotte hebben wij dit jaar de corona crisis de prioriteit gegeven. Daarom is het project Safe Streets op een laag pitje gezet en resteert € 28.000 aan budget.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22