Burger en bestuur

Autorisatieniveau 4.2

Autorisatieniveau 4.2

0.2 Burgerzaken
Uitgifte persoonsdocumenten
Als gevolg van de corona-maatregelen werd er minder gereisd en was ook het loketbezoek in de publiekshal beperkt. Een nadelig effect hiervan is dat op de uitgifte van persoonsdocumenten de inkomsten € 56.000 lager uitvallen. Hiertegenover staan ook lagere kosten (€ 180.000).

Wat hierin meespeelt is dat het vanaf 2020 voor inwoners mogelijk is om reisdocumenten thuis te laten bezorgen tegen een kostendekkend tarief. Hiervoor waren in 2020 zowel extra kosten als kostendekkende inkomsten van € 50.000 begroot, maar van deze mogelijkheid is slechts beperkt, door tien inwoners, gebruik gemaakt.

Toename naturalisaties
Een hogere instroom van asielzoekers en de Brexit hebben de kosten van naturalisaties in 2020 met € 35.000 doen stijgen. Deze extra kosten worden echter voor een groot gedeelte gedekt door de extra inkomsten van € 32.000 die hieruit voortvloeien.

8.3 Wonen en Bouwen
Ontvangsten bouwleges
De ontwikkeling binnen de ontvangsten van de bouwleges is dat de laatste jaren het aantal kleinere vergunningaanvragen zichtbaar toeneemt terwijl het aantal grotere projectaanvragen afneemt. Het beeld van de legesontvangsten over het eerst half jaar van 2020 was reden om bij de 2e Bestuursrapportage de jaarverwachting naar beneden bij te stellen met € 550.000. Uiteindelijk leiden twee aanvragen op grotere woningbouwprojecten in het laatste kwartaal tot een voordeel van € 290.000.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22