Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2020

Wonen en leven in Velsen

3 Wonen en leven in Velsen

Financieel overzicht programma

Begroting incl. wijzigingen

Rekening

Begrotingsafwijking

(bedragen *€1.000)

2020

2020

2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.1 Verkeer en Vervoer

9.781

686

-9.095

9.795

1.045

-8.750

-14

358

345

2.2 Parkeren

133

0

-133

129

0

-129

4

0

4

4.2 Onderwijshuisvesting

48

0

-48

37

0

-37

11

0

11

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

5.657

145

-5.512

5.144

104

-5.040

513

-41

472

7.2 Riolering

3.945

5.729

1.784

3.902

5.880

1.978

43

151

194

7.4 Milieubeheer

41

0

-41

41

0

-41

0

0

0

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

542

434

-108

581

480

-101

-39

46

7

8.3 Wonen en Bouwen

174

0

-174

141

0

-141

33

0

33

Totaal autorisatieniveau 3.1

20.320

6.995

-13.325

19.769

7.508

-12.260

551

514

1.065

8.3 Wonen en Bouwen

700

1

-699

517

-2

-519

183

-4

179

Totaal autorisatieniveau 3.2

700

1

-699

517

-2

-519

183

-4

179

8.1 Ruimtelijke ordening

3.888

1.370

-2.518

3.432

1.422

-2.009

456

52

509

8.3 Wonen en Bouwen

1.211

594

-617

1.394

921

-472

-182

327

145

Totaal autorisatieniveau 3.3

5.099

1.964

-3.135

4.825

2.344

-2.482

274

380

654

5.3 Cult. presentatie, productie en part

1.891

0

-1.891

1.902

0

-1.902

-11

0

-11

5.4 Musea

417

0

-417

339

0

-339

78

0

78

5.5 Cultureel erfgoed

117

0

-117

161

0

-161

-45

0

-45

5.6 Media

2.440

8

-2.431

2.445

0

-2.445

-5

-8

-14

Totaal autorisatieniveau 3.4

4.864

8

-4.856

4.848

0

-4.848

17

-8

9

Totaal saldo van baten en lasten

30.983

8.968

-22.015

29.958

9.850

-20.108

1.025

882

1.907

0.10 Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

0.10 Onttrekking aan reserves

4.706

4.706

4.047

4.047

-659

-659

Gerealiseerde Resultaat

30.983

13.674

-17.309

29.958

13.897

-16.062

1.025

222

1.247

Toelichting op financiële afwijkingen

De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau. Bij de 2e Bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ten onrechte niet zijn verwerkt op een aantal taakvelden. Dit veroorzaakt een nadeel op de doorbelaste kosten. Dit is echter begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.

Lasten & baten

Lasten

29.958

13,5 %

Baten

13.897

6,5 %

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22