Wonen en leven in Velsen

Autorisatieniveau 3.1

Autorisatieniveau 3.1

Onderhoud openbare ruimte (taakvelden 2.1 en 5.7)
Afkoop onderhoud en subsidies
De hogere inkomsten worden voornamelijk veroorzaakt door niet begrote ontvangen afkoopbedragen onderhoud voor de projecten Radarstraat, Nieuw Velserduin en de bijdrage van Zeehaven voor per saldo € 85.000. De ontvangen bedragen worden meegenomen in de dotatie aan de reserve Openbare Ruimte.

Openbare ruimte
Het positieve saldo van uitgaven en inkomsten straatwerk nutsbedrijven, groot onderhoud wegen, openbare verlichting wordt voor € 218.000 meegenomen in de dotatie aan de reserve Openbare Ruimte.

In 2020 hebben we een onderzoek gedaan naar de onderhoudsstaat van civiele kunstwerken. Daarmee wordt een plan gemaakt. De onderschrijding van € 107.000 wordt gedoteerd aan de reserve openbare ruimte voor uitvoering van dit plan.

Voor de havens en waterwerken was er minder dagelijks onderhoud nodig hetgeen een onderschrijding van € 63.000 veroorzaakt. een onderschrijding op het meerjarig onderhoud van € 68.000 vanwege uitstel werkzaamheden wordt meegenomen in de dotatie aan de reserve Openbare Ruimte.

Voorgesteld wordt om bij de resultaatbestemming 2020 het positieve resultaat ad. € 478.000 aan de reserve toe te voegen.

Groen
Voor het project Amoveren 150KV leidingen, dit is de vervanging van de elektriciteitskabels door derden, waarbij de plantsoenen opnieuw moeten worden ingericht, zijn nog niet alle kosten gemaakt en in rekening gebracht. De onderschrijding bedraagt € 42.000 aan de lastenkant en ook voor
€ 42.000 een tekort aan de batenkant.

In het maaibudget is rekening gehouden met eventueel meerwerk. In 2020 is het meerwerk meegevallen en veroorzaakt daardoor een onderschrijding van € 58.000.

Wonen en Bouwen 8.3
Als gevolg van Corona is er minder aanspraak gemaakt op het werkbudget en zijn er ook veel minder aanvragen vanuit buurtinitiatieven geweest. Dit resulteert in een voordeel van € 30.000.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22