Wonen en leven in Velsen

Autorisatieniveau 3.3

Autorisatieniveau 3.3

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Havenkwartier/Viskade
In 2020 is de Viskade volledig gerealiseerd, als onderdeel van het Havenkwartier. De Viskade kon mede gerealiseerd worden door bijdragen van Zeehavenbedrijf IJmuiden en een subsidie van de Provincie Noord-Holland. Op dit moment wordt nog de laatste hand gelegd aan de verantwoording hierover, die in 2021 zal plaatsvinden. Naast de Viskade lopen er nog onderzoeken omtrent parkeren en walstroom en moet het welkomstobject nog worden gerealiseerd. Daardoor zijn de kosten vooralsnog € 194.000 lager en de opbrengsten nog € 79.000 lager. Dit gehele project wordt naar verwachting in 2021 volledig afgerond.

Kustvisie                        
Vanwege de vertraging die in het planproces ontstaan (zie ook paragraaf 1.1.2 ‘Kustvisie’) resteert er € 79.000 van het budget. Er ligt een concept ontwikkelplan dat voor de gemeente nog steeds als kader kan dienen voor de realisatie van de Kustplaats IJmuiden aan Zee. Om deze reden zal het resterende budget worden doorgeschoven naar 2021.

Bestemmingsplannen
In 2020 zijn veel bestemmings- en wijzigingsplannen opgesteld door of op kosten van de initiatiefnemers van ontwikkellocaties. Daarnaast hebben sommige plannen of beleidsstukken door personeelswisselingen vertraging opgelopen. Hierdoor is er minder beroep op het budget gedaan. Er is alles bij elkaar € 37.000 niet besteed.

Omgevingswet
In 2020 is de ingangsdatum uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit jaar zijn al stappen gemaakt, maar door corona en het uitstel van de wet nog niet in die mate zoals gepland. Deze budgetten zijn vooral gericht op het opstellen van een omgevingsplan en -visie en het veranderen van processen. Deels staan de budgetten ook geraamd onder programma Organisatie en financiën voor het vergunnings- en automatiseringsdeel. Op dit onderdeel resteert er nog € 255.000 die in 2021 hard nodig zal zijn om alle noodzakelijkheden te realiseren.

8.3 Wonen en bouwen                        
Gebieds- en locatieontwikkeling
Bij faciliterend grondbeleid komt het voor dat de gemeente vooruitlopend op de anterieure overeenkomst kosten moet maken. Om deze kosten te kunnen maken is er een jaarbudget plankosten faciliterend grondbeleid van € 50.000 per jaar opgenomen in de begroting. Dit budget wordt niet gekoppeld aan een specifieke ontwikkellocatie, maar kan worden gebruikt voor alle gefaciliteerde ontwikkelingen in de initiatieffase. Indien een ontwikkeling doorgaat dienen deze kosten zoveel als mogelijk verhaald te worden via een gronduitgifte en/of een exploitatiebijdrage bij de anterieure overeenkomst. In 2020 is bijna € 36.000 hiervan niet besteed. Daarnaast zijn de exploitatiebijdragen € 78.000 hoger uitgekomen dan waar rekening mee gehouden. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 114.000.
Er is voor € 314.000 aan ontvangen exploitatiebijdragen in de voorziening gestort, daar tegenover staat een onttrekking van € 257.000 uit de voorziening voor gedane werkzaamheden betreffende faciliterend grondbeleid.
Verder zijn er minder doorbelaste kosten en afschrijvingen voor een bedrag van € 89.000.

Stedelijke vernieuwing
Er stond voor 2020 € 223.000 begroot voor de realisatie van 2 locaties:
- Budget bedoeld voor bodemsanering en herinrichting buitenruimte rond wooncomplex aan de De Noostraat-noord (conform Prestatieafspraken 2018). Herinrichting is deels uitgevoerd (achterkant), bodemsanering is afgerond. Hiervoor is ISV-subsidie ingezet. De herinrichting van de voorkant volgt in 2021 in het kader van de aanpak van de entree van IJmuiden/Pontplein. Hiervoor is het resterende budget van € 70.000 nog noodzakelijk.
- Orionweg: Budget bedoeld voor herinrichting buitenruimte rond wooncomplex aan de Orionweg (conform Prestatieafspraken 2018). Project heeft vertraging opgelopen door planologische procedure met bezwaren. Start bouw 2019, verwachtte herinrichting buitenruimte 2021.
Doordat deze kosten dit jaar niet zijn gemaakt, blijft dit gehele bedrag beschikbaar in de reserve Stedelijke Vernieuwing.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22