Ondernemend en duurzaam Velsen

Autorisatieniveau 1.1

Autorisatieniveau 1.1

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Strand
In 2020 is door hogere inkomsten van het strand van de paviljoens en vergunningen en lagere inkomsten van de strandhuisjes een voordeel te zien van € 42.000. Gezien het structurele karakter van de afwijkingen zal aanpassing van de begroting worden voorgesteld. Daarnaast is rekening gehouden met kwijtschelding van huren i.v.m. de Corona voor een bedrag van € 112.000. De aanvragen voor compensatie tijdens de 1e lockdown periode zijn deels gehonoreerd. Enkele verzoeken zijn nog niet afgerond. Bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2020 wordt daarom voorgesteld om het resterende budget over te hevelen naar 2021.

Recreatiegebieden
Begin juli 2020 heeft Recreatie Noord-Holland (RNH) ons geïnformeerd over de derving van inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Gevraagd is rekening te houden met een eenmalige coronabijdrage. Voor Velsen kwam dat neer € 53.000. Wij hebben in de 2e Bestuursrapportage rekening gehouden met deze bijdrage. In december heeft het recreatieschap besloten dit bedrag, vooralsnog, uit de reserve te dekken. De aangekondigde extra bijdrage is daarom niet in rekening gebracht. Bij de jaarrekening van RNH wordt duidelijk welke financiële impact de coronacrisis heeft gehad. Wij verwachten dat RNH alsnog een beroep op de participanten zal doen voor een eenmalige coronabijdrage, omdat de reserves onder druk staan. Daarom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2021.

2.4 Economische havens en waterwegen
De haven- en kadegelden blijven € 27.000 achter op de aangepaste begroting. In de 2e Bestuursrapportage hebben we deze inkomsten met € 114.000 verlaagt. Lagere inkomsten aan haven- en kadegelden betekenen ook minder uitvoeringskosten die voor het beheer betalen. Dit geeft een voordeel van € 77.000.

3.1 en 3.4  Economische ontwikkeling en -promotie
Economische ontwikkeling
Op het gebied van economische stimulering regio is dit jaar minder ingezet waardoor de kosten ruim € 71.000 lager uitkomen. Daar tegenover zijn de kosten voor het algemeen beleid iets hoger uitgekomen € 26.000 en is er een subsidie verstrekt van € 45.000 vanuit de MRA subsidiepot, die wij in 2018 vooruitontvangen hebben. Deze verstrekking en de uitname uit de pot waren in het najaar en daarom nog niet meegenomen in de begroting. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 45.000.

Bevorderen toerisme
Er is in 2020 € 28.000 mínder uitgegeven in het toeristische budget o.a. doordat evenementen niet zijn door gegaan. Naast het sponsoren van evenementen spelen we vanuit het toeristische budget ook met acties in op evenementen. Verder waren er ook nagenoeg geen fysieke bijeenkomsten. Die zijn nu vooral online gehouden, wat over het algemeen goedkoper is.

Impulsprojecten

 • Rauwe Loper                           
  De uitvoering van de Rauwe Loper is o.a. door corona en de mogelijke investeringsstop die was aangekondigd in de raad vertraagd en voor een deel doorgeschoven naar 2021. Hierdoor is er nog € 350.000 niet besteed dit jaar. Eind 2020 is de aanbesteding gestart voor de realisatie van het element langs de Haven en Pierroute en er is nu een partij gekozen die dit gaat realiseren. Ook zal er op nog twee locaties Street art worden toegevoegd op de Haven en Pierroute. Intentie is om het project in 2021 af te ronden.
 • Offshore wind                           
  De uitgaven voor offshore wind hangen af van de feitelijke projecten en aanvragen door AYOP. Het afgelopen jaar is minder uitgegeven omdat er voor de thema’s onderwijs en innovatie nog gesprekken waren met Techport over de invulling van deze thema’s. Daarnaast heeft  de ESIJ een gedeelte van haar budget uitgegeven aan OffshoreWind omdat sommige beoogde uitgaven niet gedaan werden. Hierdoor is er € 75.000 niet besteed dit jaar.
 • Techport                        
  Hiervoor is dit jaar ook minder subsidie toegekend, een kleine € 42.000 minder, doordat er minder is aangevraagd.
 • Promotiebudget Impulsprojecten                  
  Er was € 20.000 begroot, maar er is dit jaar in het geheel niet besteed.
 • Interessant IJmuiden   
  Na voorbereiding in 2019 hebben we in 2020 de gebiedsvisie Pont tot Park opgesteld en de samenwerking met Woningbedrijf Velsen verder vorm gegeven. Hiervoor hebben we externe procesbegeleiding en stedenbouwkundige ondersteuning ingehuurd. Deze kosten zijn gedeeld met Woningbedrijf Velsen. De resterende middelen ad € 111.000 worden gebruikt voor het vervolgproces in 2021.
 • Innovatiefonds MKB
  Dit jaar is dit fonds opgeheven en het saldo ten gunste gebracht van de algemene reserve om zo het weerstandsvermogen te versterken. Deze onttrekking wordt verantwoord bij de reserve mutaties op programma 5 Organisatie en financiën
  . Voordat het fonds is opgeheven is € 260.000 betaald aan toegekende subsidies en is er ook rekening gehouden met € 50.000 aan verplichtingen. Dit geeft hier een tekort van € 220.000, waarmee dit fonds is beëindigd.
Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22