Ondernemend en duurzaam Velsen

Autorisatieniveau 1.2

Autorisatieniveau 1.2

7.3 Afval
Met betrekking tot de afvalverwerking zijn er in de loop van 2020 twee regelingen veranderd;

  • BTW

Voortaan moet er BTW worden afgedragen over alle afvalstromen die wij door HVC laten verwerken. Daarin mogen de kosten en opbrengsten niet met elkaar verrekend. Dat betekent dat de kosten (inclusief BTW) en de baten daardoor met een gelijk bedrag zijn gestegen. Deze afrekening over zowel 2019 en 2020 heeft een effect van bijna € 700.000 op zowel de baten als lasten in huishoudelijk afval. Per saldo dus neutraal.

  • Vergoeding verpakkingsafval

Daarnaast is er een nieuwe regeling voor de vergoeding van verpakkingsafval (Plastic, Blik en Drankpakken, PBD). Voortaan krijgt Velsen een vergoeding voor het inzamelen van PBD. Daarvoor lag de verantwoordelijkheid van het verwerken en op de markt brengen bij Velsen. Dit betekent een vereenvoudiging van de werkwijze.
Daarbij zijn er in 2020 veel achterstallige voorraden verpakkingsafval (Plastic, Blik en Drankpakken, PBD) verwerkt en is in 2020 meer verpakkingsafval vanuit de VSI (voorscheidingsinstallatie) van HVC verwerkt. De totale kosten en baten zijn met zo’n € 500.000 gestegen.

Tot slot had Velsen sinds de 2e Bestuursrapportage nog te maken met extra kosten voor puin, GFT, matrassen en gedaalde opbrengsten als gevolg van papierprijzen, wat tot een extra nadeel van € 75.000 leidt.

7.4 Milieubeheer
Versnelling impuls duurzaamheid en energietransitie
Via de decembercirculaire 2019 hebben wij ruim € 260.000 ontvangen om daarmee te werken aan de Transitievisie warmte, een wijkaanpak en energieloketten voor de jaren 2020 én 2021. Bij de besteding van deze gelden is gezocht naar een evenredige verdeling over die 2 jaar. Daarmee kan in het tweede jaar ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, die inherent zijn aan de dynamiek van het domein. Hiervoor resteert nu nog € 153.000.

Milieudienst
In de begroting is rekening gehouden met een aantal projecten die zowel als kosten, als ook als baten staan geraamd,  waaronder het duurzaamheidsfonds (€ 100.000) dat beoogd was om via de provincie aan deel te nemen. De kosten kwamen € 150.000 lager uit, de baten zijn € 59.000 lager uitgekomen.   Het duurzaamheidsfonds zelf is als zodanig niet rond gekomen door diverse praktische bezwaren. Het verschil bij de baten is relatief kleiner doordat met name de bijdrage voor de secretariaatswerkzaamheden voor Kimo hoger uitviel dan begroot.

Voor het project Regionaal EnergiebesparingsProgramma (REP) woningen IJmond-Zuid- Kennemerland hebben we van de Provincie Noord-Holland subsidie ontvangen voor ruim € 147.000. Dit project is uitgevoerd door de omgevingsdienst voor hetzelfde bedrag. Deze kosten en opbrengsten waren niet meegenomen in de begroting. Hetzelfde geldt voor de Impuls Omgevingsveiligheid die door de omgevingsdienst is uitgevoerd voor € 19.000 en werd betaald door de provincie NH voor eenzelfde bedrag.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22