Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2020

Ondernemend en duurzaam Velsen

1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Financieel overzicht programma

Begroting incl. wijzigingen

Rekening

Begrotingsafwijking

(bedragen *€1.000)

2020

2020

2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.4 Economische havens en waterwegen

507

500

-7

430

473

43

77

-27

50

3.1 Economische ontwikkeling

1.184

0

-1.184

1.173

45

-1.128

11

45

56

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

385

265

-119

388

250

-138

-4

-15

-19

3.4 Economische promotie

2.180

0

-2.180

1.302

10

-1.292

878

10

888

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

1.095

578

-517

1.013

748

-266

82

169

251

Totaal autorisatieniveau 1.1

5.351

1.344

-4.007

4.306

1.526

-2.780

1.045

182

1.227

7.3 Afval

8.672

10.832

2.160

9.866

11.995

2.129

-1.194

1.162

-32

7.4 Milieubeheer

3.196

575

-2.621

3.071

681

-2.390

125

107

231

Totaal autorisatieniveau 1.2

11.868

11.407

-461

12.937

12.676

-261

-1.069

1.269

199

Totaal saldo van baten en lasten

17.218

12.751

-4.467

17.243

14.202

-3.041

-25

1.451

1.426

0.10 Toevoeging aan reserves

100

100

0

0

100

100

0.10 Onttrekking aan reserves

4.164

4.164

2.962

2.962

-1.202

-1.202

Gerealiseerde Resultaat

17.318

16.915

-403

17.243

17.164

-79

75

249

324

Toelichting op financiële afwijkingen

De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau. Bij de 2e Bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ten onrechte niet zijn verwerkt op een aantal taakvelden. Dit veroorzaakt een nadeel op de doorbelaste kosten. Dit is echter begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.

Lasten & baten

Lasten

17.243

7,8 %

Baten

14.202

6,6 %

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22