Jaarrekening 2020

Diverse overzichten

Omschrjiving

Volgens rekening 2020

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-6.272

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

-1.347

3.

Mutatie voorzieningen

-23

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-1.274

5.

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

-3.674

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22