Financiering

Treasuryfunctie

De Treasuryfunctie wordt in de gemeente Velsen in belangrijke mate bepaald door het door de Raad vastgestelde Treasurystatuut. De bepalingen in de wet Financiering Decentrale Overheden(Fido) en de wet Houdbare Overheidsfinanciën(HOF) zijn daarbij leidend. De Treasuryfunctie dient uitsluitend uitgevoerd te worden voor de publieke taak en dient een prudent beleid te kennen.

Veranderingen door de invoering van het Schatkistbankieren zijn de aanleiding geweest voor aanpassing van het Treasurystatuut. Het gewijzigde statuut is op 31 januari 2019 door de Raad
vastgesteld (R19.004).De Treasuryfunctie kent de volgende algemene doelstellingen:

  • Het continue voldoen aan de wettelijke eisen;
  • Het beschermen van de gemeentelijke vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals rente-, valuta- en liquiditeitsrisico’s;
  • Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen;
  • Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido en richtlijnen van het Treasury-statuut.

Mandaat aan te trekken financiële middelen
Bij een structureel liquiditeitstekort moet de gemeente geld lenen en sluit daarvoor een langlopende geldlening af. De raad heeft het college (via het Treasurystatuut) gemachtigd jaarlijks voor maximaal
35 miljoen aan te trekken op de kapitaalmarkt. Indien dit mandaat niet toereikend is om de benodigde financiering aan te trekken, wordt de gemeenteraad om een aanvullend besluit gevraagd. Voor 2020 is geen aanvullend besluit nodig geweest.

Rentevisie
De gemeente heeft een rentecomité dat vier keer per jaar, of zoveel vaker als de marktsituatie daartoe aanleiding geeft, overleg pleegt over het te voeren rentebeleid. Hiertoe stelt het comité een rentevisie vast voor de middellange termijn. In 2020 is het rentecomité 2 keer bij elkaar geweest. Dit heeft geleidt tot het aantrekken van 5 nieuwe leningen voor een totaalbedrag van € 25 miljoen.

Schatkistbankieren
Vanaf december 2013, als gevolg van de invoering van de wet HOF, is de gemeente Velsen verplicht om overtollige liquiditeiten uit te zetten bij het Rijk (Schatkistbankieren). Indien de gemeente Velsen in totaal meer liquide middelen bezit dan de norm van € 1,39 mln (dit is 0,75 % van het begrotingstotaal 2020 van € 185 mln) dient de gemeente dit bij de schatkist aan te houden. Hiervoor wordt een rente vergoed die gelijk is aan de rente die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Op dit moment is deze rente 0%.Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen. De gemeente heeft in 2020 aan deze verplichting voldaan.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22