Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen.

Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen

Subdoelstelling 3.1.1:

Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen

Wat hebben we gedaan?

Uitwerking van de mobiliteitsagenda
De mobiliteitsagenda bestaat uit een groot aantal doelen die zijn ingedeeld in zes thema’s. Deze thema’s zijn duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, langzaam verkeer, openbaar vervoer, autoverkeer en parkeren. Op alle thema’s zijn we in 2020 vooruit gegaan met de doelen. Op het gebied van duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer gebeurt dat vooral in regionaal verband met de provincie Noord-Holland. We doen dat met het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) in het kader van het Klimaatakkoord, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) en het Regionaal OV Toekomstbeeld (ROVT).
Verbeteringen zijn ook gewoon op straat te zien. Bijvoorbeeld met de herinrichting van de Spaarnestraat/Merwedestraat, Kennemerlaan en de Van den Vondellaan. Er is weer een flink aantal laadpalen toegevoegd zodat elektrisch rijden mogelijk wordt gemaakt

Regionale Mobiliteitsvisie IJmond
Velsen werkt samen met Beverwijk, Heemskerk en de Omgevingsdienst IJmond aan onderwerpen die voor alle IJmondgemeenten belangrijk zijn. Daarom is in 2016 het Mobiliteitsfonds IJmond ingesteld. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is de aanpak door werkgevers met het programma IJmond Bereikbaar, die samen met het bedrijfsleven wordt vormgegeven. Onderdeel van dit programma is het stimuleren van thuiswerken en het mijden van de spits. Dit is in 2020 door corona in een ander daglicht komen te staan. Voor de periode na corona streven we ernaar om het thuiswerken deels te behouden. Onder druk van bezuinigingen is in alle drie de gemeenten in 2020 besloten de bijdrage aan het Mobiliteitsfonds voor drie jaar stop te zetten. Dit heeft op dit moment geen consequenties voor het programma IJmond Bereikbaar en andere lopende zaken.

Klimaatadaptatie
Door klimaatverandering komen extreme regenbuien en hittegolven vaker voor. De gemeente heeft sinds 2017 een klimaatatlas Velsen waarin de effecten van klimaatverandering zijn opgenomen. In 2020 is de klimaatatlas geactualiseerd. De vernieuwde klimaatatlas bevat meer data, details en onderwerpen. Hierdoor is beter inzicht op welke locaties bepaalde effecten verwacht kunnen worden. Dit is een goed begin voor het nemen van maatregelen voor klimaatadaptatie.

Steeds meer mensen bestraten hun tuinen en dat heeft negatieve gevolgen. Water zakt minder makkelijk in de bodem en kan voor wateroverlast zorgen. Met Operatie Steenbreek maken we bewoners enthousiast om hun tuin groener te maken. Een groene leefomgeving is noodzakelijk om waterproblemen en hitteproblemen op te lossen. Met het project Van Grijs naar Groen geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. In samenwerking met het Pieter Vermeulen Museum heeft de gemeente, voor zover dat vanwege corona mogelijk was, aandacht besteed aan Operatie Steenbreek tijden de tentoonstelling "De verborgen vogeltuin".

Visie op groen wordt buiten zichtbaar
Groen is onmisbaar voor een prettige leefomgeving, voor zowel mensen als dieren. Een groenere leefomgeving draagt bij aan de gezondheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en economie. De gemeente heeft in samenspraak met bewoners, bedrijven en organisaties op het gebied van groen, ecologie en landschap in 2019 een GroenStructuurPlan gemaakt. Het plan bestaat uit twee delen: een visie en een uitvoeringsplan. In de visie staat beschreven welke groenstructuur we graag in Velsen willen zien en wat de groenstructuur moet betekenen voor Velsen en het klimaat. In het uitvoeringsplan staat welke maatregelen we gaan uitvoeren om dat bereiken. De maatregelen die in 2020 zijn uitgevoerd:

  • Het ecologisch beheer van de bermen is verder uitgebreid in 2020; steeds meer bermen worden nog maar 1 of 2 keer per jaar gemaaid. Daarbij worden het gras en de overige planten niet gelijktijdig afgemaaid, waardoor insecten en andere kleine dieren hun beschutte omgeving behouden. Dit bevordert de biodiversiteit en maakt de gemeente steeds bij-vriendelijker.
  • We bevorderen de biodiversiteit in het groen door het aanplanten van groen en bomen die goed zijn voor insecten en andere dieren. Denk daarbij aan bollen en het inzaaien van bloemen- en kruidenmengsels. We houden ook rekening met boomsoorten die aantrekkelijk zijn voor insecten en vogels.
  • Voor park Velserbeek is er subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zodat we kunnen inzetten op beheer en onderhoud van het park. Voor alle drie de rijksmonumentale parken gaan we dit aanvragen. Dit is de eerste stap om het onderhoud van de parken goed en planmatig aan te pakken.
  • Op diverse locaties is ingezet op versterking van de boomstructuur. Daar waar het mogelijk is zijn bomen in straten en lanen aangevuld zodat de structuren weer sterker worden.
  • Bij projecten en herinchting worden de compensatieregels en de afweging voor verkoop van groen steeds beter toegepast.

Vergroeningsimpuls OR/Impuls (budgetoverheveling 2019)
Voor het project van Grijs naar Groen zijn we er dit jaar in geslaagd om 525m² grijze tegels om te vormen in groene plantvakken met een verscheidenheid aan diverse bloemrijke heesters en vaste planten. Ook zijn er vier bomen aangeplant in dit project.

Zwerfafval / reinigen openbare ruimte
Als gevolg van de corona crisis zijn er minder acties voor het opruimen van zwerfafval geweest dan anders. Acties die door kinderen zijn georganiseerd en evenementen van de Beestenbende konden met kleine aanpassingen gelukkig wel doorgaan.
Als gevolg van coronamaatregelen zijn recreatiegebieden, speelplekken, parken en de openbare ruimte door bewoners intensiever gebruikt. Dat leidde tot meer vervuiling van de openbare ruimte op deze locaties. Dat is bovendien door meer mensen als overlast ervaren. Toch is vervuiling en zwerfafval op straat in het algemeen niet heel erg toegenomen.

Snel en slim meldingen openbare ruimte afhandelen
Sinds 2018 kunnen inwoners op de website of via de app Slim Melden op een prettige, snelle manier een ‘melding openbare ruimte’ doen. Om de meldingen snel, digitaal en op locatie af te handelen breiden we het systeem verder uit. Met deze app kunnen medewerkers van de gemeente met telefoon of tablet de melding afhandelen op locatie. Dit scheelt tijd en veel papieren werk. We verwachten dat de behandelapp in de tweede helft van 2021 klaar is. Helaas is dat later dan gepland, omdat de ontwikkeling van deze app, samenwerking met het eigen registratiesysteem, een grotere uitdaging bleek dan de leverancier had voorzien.

Ook zijn we bezig om de app gebruiksvriendelijker te maken voor bewoners. Zo kunnen gebruikers van de app straks bijvoorbeeld zien of de melding al in behandeling is genomen.
Afgelopen jaar kregen we 13.200 meldingen binnen, een stijging van 15 % ten opzichte van 2019. Tevens werd 80 % van de meldingen binnen 5 werkdagen afgehandeld en was de gemiddelde afhandeltermijn 6 dagen, 40 % sneller dan 2019. Een kwart van alle meldingen gaat over (zwerf)afval.

Gevolgen van corona: meer zwerfafval
Ook onze inwoners hebben veel meer tijd thuis doorgebracht  door de coronacrisis en mensen zijn veel vaker online gaan winkelen. Dit heeft geleid tot een intensiever gebruik van afvalcontainers die dat soms niet aankonden. Dat leidde tot afval naast containers met als resultaat ook meer zwerfafval. Velsen heeft met borden op een aantal plekken aandacht voor dit probleem gevraagd. Dat leidde helaas tot weinig effect. Met de coronacrisis is ook een nieuwe vorm van zwerfafval ontstaan: het mondkapje.

Reguliere activiteiten

Speel- en beweegplan - onderhoud en beheer speel- en beweegplekken
Velsen maakt elk jaar een renovatieplan voor de openbare speelplekken. Daarin staat welke speelplekken dat jaar opnieuw moeten worden aangelegd, en welke moeten worden aangepast in verband met veiligheid of ouderdom van de toestellen. In 2020 zijn er 8 speelplekken gerenoveerd, het gaat om vier speelplekken in Velserbroek, 1 speelplek in IJmuiden, 1 speelplek in Santpoort-Noord, 1 speelplek in Santpoort-Zuid en 1 speelplek in Velsen-Zuid. Waar mogelijk zijn speelplekken en speeltoestellen toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking.

Beheer en onderhoud van groen en wegen
Een van de taken van de gemeente is om het groen in de openbare ruimte in een goede staat te houden. Planten moeten soms worden vervangen. Daarnaast past de inrichting niet meer bij het gebruik van een plantsoen. Er worden in de gemeente Velsen dit jaar 19 plantsoenen gerenoveerd. Dit kan verschillen van een aantal vierkante meter groen in de wijk tot grote stukken groen in parken. Bij het renoveren is rekening gehouden met inheemse beplanting die past bij de verschillende wijken. De beplanting is daarnaast interessant voor insecten zoals bijen en vlinders.

Het project om de plantvakken  aan de Bastions in Velserbroek te renoveren, is gestart in 2020. In overleg met bewoners is er een compleet nieuw beplantingsplan gemaakt voor het aanplanten van 3560m² groen. Het riool moest in deze straten vervangen worden. Daarom zijn er bomen verwijderd. De bomen worden één op één vervangen door dezelfde soort. Elk Bastion heeft namelijk een eigen boomsoort wat de ene straat onderscheidt van de andere. We hebben ook extra maatregelen getroffen om aanwezige ongewenste onkruiden die woekeren, te verwijderen. Om in de toekomst te voorkomen dat beplanting tijdens hevige regenbuien wegspoelt, zijn er verhoogde banden geplaatst.

Bij verschillende projecten zijn de boomspiegels vergroot en voorzien van beplanting. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Kennemerlaan, Van der Vondellaan en Halkade in IJmuiden.
De Halkade in IJmuiden is daarnaast extra bijzonder omdat hier bomen zijn aangeplant dicht bij de kust. Op deze plekken kunnen bomen vaak slecht groeien door zout water en veel wind.

We hebben dit seizoen 320 bomen geplant. Van dit aantal zijn er 300 bomen die andere bomen vervangen die we moesten kappen, bijvoorbeeld omdat ze ziek waren of dood zijn gegaan. Daarnaast planten we 20 extra bomen.
Op verschillende plekken zijn de boomspiegels vergroot zodat de bomen minder verharding om zich heen hebben wat de groei weer verbetert en er zijn vaste planten in de boomspiegels geplant.

De gemeente zorgt ook voor het onderhoud aan wegen, fietspaden en voetpaden. Daarmee zorgen we voor veilige en begaanbare wegen. Soms gaat het alleen om het vervangen van het asfalt of de bestrating. In sommige wijken past de inrichting niet meer bij het gebruik van de weg. Dan wordt een straat opnieuw ingericht. Ieder jaar wordt er een planning gemaakt om wegen op te knappen. Dit wordt gedaan aan de hand van beschikbare inspectiegegevens. Een aantal projecten waar een herinrichting heeft plaats gevonden staat hieronder benoemd:
 
Nieuwe inrichting Kennemerlaan
De herinrichting van de Kennemerlaan is gestart in 2020. De gemeente heeft samen met een klankbordgroep bestaande uit bewoners, ondernemers, het wijkplatform en de fietsersbond een voorlopig ontwerp gemaakt. Op dit ontwerp konden (andere) bewoners en belanghebbenden reageren. Het college heeft daarna een gewijzigd ontwerp vastgesteld. In 2020 zijn de werkzaamheden afgerond naar tevredenheid van gemeente en bewoners.

Van den Vondellaan
Ook de herinrichting van de Van den Vondellaan is gestart in 2020. De gemeente heeft veel tijd gestoken in verschillende ontwerpvarianten voor de rotonde bij de Nicolaas Beetslaan. Deze varianten zijn bedoeld om de veiligheid te verbeteren. Een klankbordgroep van bewoners is vanaf het begin betrokken bij de voorbereiding van het project. De werkzaamheden zijn in de zomer van 2020 uitgevoerd en in de loop van 2020 afgerond.

Een riool dat berekend is op de toekomst
De gemeente heeft in 2020 het riool vervangen in o.a. de Brederoodseweg, Radarstraat e.o. en de Kortenaerstraat. In de Brederoodseweg is het regenwater aangesloten op een regenwaterriool dat afvoert naar de Boschbeek. Bij de andere projecten wordt het regenwater opgenomen in de bodem.
Het riool is op verschillende locaties gerenoveerd.

Grondwater op peil
In 2020 is het grondwatermodel van de gemeente geactualiseerd. Door de toegenomen rekenkracht van de computer is het model veel verfijnder dan de oude versie. Het model bevat ook toekomstige scenario’s. Als gevolg van klimaatverandering zal er vaker sprake zijn van droogte of van grondwateroverlast. Het model bevat daarom ook scenario’s voor 2050. Daardoor kunnen grondeigenaren nu al inspelen op in de toekomst te verwachten overlast. De resultaten van de modelberekeningen zijn ook opgenomen in de klimaatatlas.

Samenwerking binnen de waterketen
De samenwerking binnen de regio Zuid-Kennemerland tussen gemeenten, hoogheemraadschap en PWN is in 2020 voortgezet. Doelstelling hierbij is om door samenwerking invulling te geven aan het Bestuursakkoord Water. Binnen dit akkoord streven gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven naar kostenreductie, het verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de organisatie en het door samenwerking verbeteren van de kwaliteit van de waterketen. De waterketen is het geheel van drinkwaterwinning, drinkwaterlevering, riolering en rioolwaterzuivering.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22