Weerstandsvermogen en risicobeheersing

V. Financiële kengetallen

V. Financiële kengetallen

Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en vergelijkbaarheid. Hiermee wordt beoogd de raad in staat te stellen meer inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad bij de beoordeling van de financiële positie kan betrekken. De kengetallen leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol. Het is voorgeschreven dat de begroting de volgende kengetallen bevat:

  • Netto schuldquote;
  • Solvabiliteitsratio;
  • Grondexploitatie;
  • Structurele exploitatieruimte;
  • Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens.

Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid.

De kengetallen geven samen met de beoordeling van het weerstandsvermogen aan in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.

Samenvatting kengetallen

Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

1A

Netto schuldquote

89,99

97,16

78,85

1B

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

88,11

95,55

77,49

2.

Solvabiliteitsratio

19,49

16,85

16,71

3.

Kengetal grondexploitatie

2,69

2,01

1,72

4.

Structurele exploitatieruimte

-1,22

0,08

-2,02

5.

Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

110,43

109,07

108,93

Waardering van de kengetallen
Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het Rijk. Wel heeft de Provincie Noord-Holland de kengetallen in drie categorieën ingedeeld, waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest risicovol.

In het onderstaande overzicht is aangegeven in welke categorie van de Provincie Noord-Holland de kengetallen van Velsen zich bevinden. Overigens zegt één afzonderlijk kengetal niet alles. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien en ook over meerdere jaren.

Kengetal

Categorie A

Categorie B

Categorie C

1. Netto schuldquote

A. zonder correctie
doorgeleende gelden

< 90%

90-130%

> 130%

B. met correctie
doorgeleende gelden

< 90%

90-130%

> 130%

2. Solvabiliteitsratio

> 50%

20-50%

< 20%

3. Grondexploitatie

< 20%

20-35%

> 35%

4. Structurele exploitatieruimte

> 0%

0

< 0%

5. Belastingcapaciteit

< 95%

95-105%

> 105%

* De scores voor de Jaarrekening 2020 van Velsen zijn weergegeven in de grijze vakjes.

Uit de combinatie van kengetallen komt naar voren, dat de financiële positie onder druk staat.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22