Weerstandsvermogen en risicobeheersing

II. Beoordeling weerstandsvermogen

II. Beoordeling weerstandsvermogen

Doordat de risico’s die gemeenten lopen verschillen, is het niet mogelijk een algemene norm te stellen voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s (het benodigd weerstandsvermogen). Het is aan de gemeenten zelf een beleidslijn te formuleren over de weerstandscapaciteit die de organisatie noodzakelijk acht in relatie tot de risico’s (Circulaire BBV).

Het benodigde weerstandsvermogen dat uit de risico-inventarisatie voortvloeit wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit en uitgedrukt in een ratio.

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit / gekwantificeerde risico's.

(bedragen x € 1 mln)

Weerstandsvermogen

Jaarstukken

Jaarstukken

Begroot

Jaarstukken

Begroot

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2020

2021

Totaal weersstandscapaciteit

17,7

12,2

12,1

17,5

16,8

Totaal risico's

8,3

9,0

8,9

11,3

11,4

Weerstandsvermogen

2,1

1,4

1,4

1,5

1,5

Oordeel

Het weerstandsvermogen geeft aan wat de mate is waarin de gemeente in staat is de risico’s op te vangen. Een ratio van 1,0 wil zeggen dat als alle risico’s zich gelijktijdig voordoen er voldoende capaciteit is om dit op te vangen. De provincie stelt als toezichthouders een norm van 1,0.

Gedurende 2020 is het ratio van het weerstandsvermogen gedaald naar 0,5. Daarom is gedurende 2020 het weerstandsvermogen versterkt door de Algemene reserve aan te vullen. Door deze aanvulling blijft het ratio van het weerstandsvermogen op een ruim voldoende niveau om de risico's af te dekken.

Het totaal van de risico's is toegenomen, met name door de stijging van het risico voor de open einderegelingen Wmo en Jeugdhulp. Daartegenover staat een verlaging van het risico van de Algemene uitkering. Omdat het voorlopige resultaat van de herijking van de Algemene uitkering voor Velsen positief is, is het risico voor een nadelig effect verlaagt.

Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2

Uitstekend

B

1,4 - 2

Ruim voldoende

C

1 - 1,4

Voldoende

D

0,8 - 1

Matig

E

0,6 - 0,8

Onvoldoende

F

<0,6

Ruim onvoldoende

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22