Bijlagen

Overzicht Taakvelden

Overzicht Taakvelden

Overzicht taakvelden
(bedragen x €1.000)

Begroting 2020 incl. wijzigingen

Rekening 2020

Begrotingsafwijking 2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

4.213

0

-4.213

3.907

0

-3.907

306

0

306

0.11 Resultaat van de rek v baten en l

0

0

0

6.453

0

-6.453

-6.453

0

-6.453

0.2 Burgerzaken

1.466

800

-666

1.484

779

-705

-18

-21

-39

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.002

2.981

979

2.287

3.315

1.027

-285

333

48

0.4 Overhead

23.703

896

-22.806

21.964

386

-21.577

1.739

-510

1.229

0.5 Treasury

-1.452

908

2.359

-1.422

927

2.349

-29

19

-10

0.61 OZB Woningen

1.177

8.723

7.546

1.708

8.740

7.032

-531

17

-514

0.62 OZB niet-woningen

77

7.657

7.580

120

7.834

7.714

-43

177

134

0.63 Parkeerbelasting

0

328

328

0

306

306

0

-22

-22

0.64 Belastingen overig

44

2.960

2.916

64

2.945

2.881

-20

-16

-35

0.7 Algemene uitkering en overige gemf

0

108.199

108.199

0

106.752

106.752

0

-1.446

-1.446

0.8 Overige baten en Lasten

3.853

850

-3.003

655

120

-535

3.198

-730

2.468

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

-5

-53

-48

5

-53

-48

0. Bestuur en ondersteuning

35.084

134.302

99.219

37.214

132.051

94.837

-2.131

-2.251

-4.382

0.10 Mutaties reserves

10.396

27.615

17.219

11.633

24.358

12.725

-1.237

-3.257

-4.494

0. Mutaties reserves

10.396

27.615

17.219

11.633

24.358

12.725

-1.237

-3.257

-4.494

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.121

16

-6.105

6.734

280

-6.454

-614

264

-349

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.692

51

-2.641

2.825

85

-2.740

-133

34

-99

1. Veiligheid

8.812

66

-8.746

9.559

365

-9.194

-747

299

-448

2.1 Verkeer en Vervoer

9.781

686

-9.095

9.795

1.045

-8.750

-14

358

345

2.2 Parkeren

144

0

-144

146

0

-146

-2

0

-2

2.4 Economische havens en waterwegen

507

500

-7

430

473

43

77

-27

50

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

10.432

1.187

-9.245

10.371

1.518

-8.853

61

331

392

3.1 Economische ontwikkeling

1.184

0

-1.184

1.173

45

-1.128

11

45

56

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.666

1.433

-233

111

13

-98

1.555

-1.420

135

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

385

265

-119

388

250

-138

-4

-15

-19

3.4 Economische promotie

2.182

249

-1.933

1.305

613

-693

877

364

1.241

3. Economie

5.416

1.947

-3.470

2.978

921

-2.057

2.439

-1.026

1.413

4.1 Openbaar basisonderwijs

231

0

-231

206

0

-206

25

0

25

4.2 Onderwijshuisvesting

4.343

41

-4.302

4.194

-41

-4.235

149

-82

67

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.026

2.325

-1.701

3.996

2.393

-1.602

31

68

99

4. Onderwijs

8.600

2.366

-6.234

8.396

2.352

-6.044

204

-13

190

5.1 Sportbeleid en activering

386

23

-363

307

25

-282

80

2

82

5.2 Sportaccommodaties

8.818

3.670

-5.148

8.559

4.086

-4.474

259

416

674

5.3 Cult. presentatie, productie en part

1.915

0

-1.915

1.942

0

-1.942

-27

0

-27

5.4 Musea

417

0

-417

339

0

-339

78

0

78

5.5 Cultureel erfgoed

183

16

-167

216

19

-197

-33

3

-30

5.6 Media

2.440

8

-2.431

2.445

0

-2.445

-5

-8

-14

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

6.839

723

-6.116

6.261

851

-5.410

578

128

706

5. Sport, cultuur en recreatie

20.997

4.441

-16.557

20.069

4.981

-15.088

928

541

1.469

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

9.183

983

-8.200

7.660

472

-7.188

1.522

-510

1.012

6.2 Wijkteams

2.504

0

-2.504

2.535

0

-2.535

-31

0

-31

6.3 Inkomensregelingen

36.809

28.794

-8.015

36.295

30.846

-5.449

513

2.053

2.566

6.4 Begeleide participatie

5.248

0

-5.248

4.730

0

-4.730

518

0

518

6.5 Arbeidsparticipatie

2.158

1

-2.157

2.398

0

-2.398

-240

-1

-241

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

768

0

-768

833

0

-833

-66

0

-66

6.71 Maatwerkdienstverlening  18+

15.006

235

-14.771

15.631

276

-15.355

-625

40

-584

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

20.165

0

-20.165

20.249

5

-20.244

-84

5

-79

6.81 Geescaleerde zorg

73

0

-73

97

0

-97

-24

0

-24

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.265

0

-2.265

2.283

0

-2.283

-18

0

-18

6. Sociaal domein

94.177

30.013

-64.165

92.711

31.599

-61.112

1.466

1.587

3.053

7.3 Afval

8.672

10.832

2.160

9.866

11.995

2.129

-1.194

1.162

-32

7. Volksgezondheid e milieu

8.672

10.832

2.160

9.866

11.995

2.129

-1.194

1.162

-32

7.1 Volksgezondheid

2.771

2

-2.769

2.821

0

-2.821

-51

-2

-53

7.2 Riolering

3.945

5.729

1.784

3.902

5.880

1.978

43

151

194

7.4 Milieubeheer

41

0

-41

41

0

-41

0

0

0

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

542

434

-108

581

480

-101

-39

46

7

7. Volksgezondheid en milieu

7.298

6.165

-1.133

7.345

6.360

-985

-47

195

148

7.4 Milieubeheer

3.196

575

-2.621

3.071

681

-2.390

125

107

231

7. Volksgezondheid en miliieu

3.196

575

-2.621

3.071

681

-2.390

125

107

231

8.1 Ruimtelijke ordening

4.985

1.370

-3.615

3.877

1.419

-2.458

1.109

49

1.158

8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr

2.394

2.212

-182

11.791

12.521

729

-9.398

10.309

912

8.3 Wonen en Bouwen

4.159

1.526

-2.632

4.391

2.150

-2.241

-232

624

391

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

11.538

5.108

-6.430

20.059

16.090

-3.969

-8.521

10.982

2.461

Totaal saldo van baten en lasten

224.618

224.617

-1

233.272

233.272

0

-8.654

8.655

1

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22